Obec Holíč
MestoHolíč

Pozvánka na MsZ

Pozvánka na MsZ  1

Dňa 15.10.2020 o 14:00hodine.

M e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
 

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2020, t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Uskutočnenie VIII. zmeny rozpočtu r. 2020
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VIII. zmene rozpočtu
5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 113 o určení výšky dotácie
na žiaka - návrh
6. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci
8. Zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.
9. Návrh IX. zmeny rozpočtu r. 2020
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu IX. zmeny rozpočtu r. 2020
11. Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Holíč k 30.06.2020
12. Protest prokurátora a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč o zrušení
VZN č. 31a Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Holíč
13. Pravidlá kontrolnej činnosti
14. Protest prokurátora proti VZN č. 112 o parkovaní
15. VZN o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Holíč - návrh
16. VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane v meste Holíč- návrh
17. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie jún až
september 2020
18. Žiadosť o NFP
19. Návrh na vystúpenie zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie GHKPV
20. Prerokovanie petícií k ZaD č. 4 ÚP mesta Holíč
21. Správa o aktuálnom stave stavby Obchvatu mesta Holíč
22. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok na nájomnom
23. Splnenie zákonnej povinnosti poslanca MsZ v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
24. Súhlas so zriadením chovného zariadenia na chov nebezpečných živočíchov
25. Majetkové prevody
25/1.Vyhodnotenie OVS č. 43 a zmluvný prevod pozemku Ul. Márie Terézie k. ú. Holíč
25/2.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Bratislavská, .k. ú. Holíč
25/3.Zmluvný prevod pozemkov v záhradkárskej osade Baráky II, .k. ú. Holíč
25/4.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Pri štadióne, .k. ú. Holíč
25/5.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovým domom
s.č.1529 ul. Lúčky k. ú. Holíč
25/6.Nájom pozemku na vybudovanie parkovacích miest .a prístupovej cesty k nim,
ul. Hodonínska – zmena
25/7.Zmluvný prevod pozemkov ul. Hurbanova k.ú. Holíč
25/8.Zmluvný prevod pozemkov ul .Vrádištská, k.ú. Holíč
25/9.Zmluvný prevod pozemkov ul .Vrádištská, k.ú. Holíč
25/10.Zmluvný prevod pozemkov ul. Pod sýpkou , k.ú. Holíč
25/11.Zmluvný prevod pozemkov ul. Mlynská,k.ú. Holíč
25/12.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Hodonínska, .k. ú. Holíč
25/13.Zámena častí pozemkov ul. Kollárova k.ú.Holíč
25/14.OVS Zámer predaja bytu č. 21 v BD ul. Bratislavská 1463, k.ú. Holíč
26. Interpelácie
27. Rôzne
28. Diskusia
29. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dokumentácia (*.zip 43Mb)

Dátum vloženia: 12. 10. 2020 12:24
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 10. 2020 7:49
Autor: Ing. Tomáš Langer

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Predpověď počasia

dnes, utorok 20. 10. 2020
jasná obloha 14 °C 7 °C
streda 21. 10. zamračené 14/8 °C
štvrtok 22. 10. jasná obloha 15/8 °C
piatok 23. 10. zamračené 13/9 °C

Facebook