Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Zástupca primátora

Lenka Látalová foto

PhDr. Lenka Látalová PhD.

Kontakty:
Mestský úrad Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel.: 034/ 3210515
e-mail: lenka.latalova@holic.sk

Zástupca primátora počas prítomnosti primátora:
 

1. koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a mestského úrad
2. koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom
3. zabezpečuje materiálno- technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva
4. kontroluje prerokúvanie návrhov, podnetov a pripomienok na riešenie v komisiách mestského zastupiteľstva
5. zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom a prednostom mestského úradu
6. podieľa sa spolu s primátorom a pracovníkmi mesta na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
7. zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta
8. je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, v prípade aj reprezentačnej a to po dohode s primátorom mesta
9. schvaľuje po predchádzajúcom súhlase primátora pracovné a služobné cesty poslancov mestského zastupiteľstva
10. realizuje ostatné úlohy podľa pokynov primátora

Organizačne zabezpečuje:

  • investičnú činnosť mesta a pripravuje koncepciu rozvojových programov
  • realizáciu smerného územného plánu mesta, dozerá na jeho dodržiavanie a aktualizáciu
  • vytváranie podmienok pre riadny chod zdravotníckych, školských zariadení v meste v rámci kompetencií, ktoré v tejto oblasti mesto má
  • spracovanie návrhov o nakladaní s majetkom mesta, bytov a nebytových priestorov
  • civilnú ochranu a vojenskú agendu mesta
  • spoluprácu so zamestnávateľmi a podnikateľmi v meste
Pri zabezpečovaní vymedzených úloh spolupracuje s pracovníkmi mestského úradu, ktorí za príslušnú agendu zodpovedajú a  podliehajú jeho pokynom.
 
Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti primátora a výkon funkcie primátora

1. vykonáva všetky činnosti a úkony ako za prítomnosti primátora, zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
2. je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania - nesmie však zmluvy a dohody podpisovať
3. vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a činnosťou mestského úradu
4. v majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych a administratívnych vzťahoch so správnym orgánom zasahuje výlučne na základe ďalšieho poverenia primátora.

pdf ikonaPlat zástupkyne primátora mesta (89.4 kB)