Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (aktualizované 11.5.2022)

Návrh sa podáva na základe príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Vedúci: Ing. Martin Maček, tel. č. 034/3210560, e-mail: martin.macek@holic.sk
Odborný referent: Ing. Viera Mikušová, tel. č. 034/3210561, e-mail: viera.mikusova@holic.sk
Odborný referent: Silvia Benešová, tel. č. 034/3210562, e-mail: silvia.benesova@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- vyplnené tlačivo "Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby", ktoré obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
c) zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
d) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a stavieb,
e) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.
- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie líniovej stavby alebo rozsiahlej stavby, aj mapový podklad v mierke 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Z predloženej dokumentácie, z jej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä:
a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou,
b) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1 : 500),
c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové čelenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
d) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby,
e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,
f) údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem komunálnych odpadov), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe, a návrh spôsobu nakladania s nimi,
g) údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma, 
h) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,
i) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
j) údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,
k) úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenané,
l) rozsah a usporiadanie staveniska.
- súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov,
- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ako bolo vydané,
- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu. 

Upozornenie:
Ak stavebný úrad po posúdení návrhu zistí, že návhr alebo predložená dokumnetácia nie je v súlade s územným plánom, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo predpismi, návrh zamietne.

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, 
- zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok:
Správny poplatok sa vyberie podľa položky č. 59 písm. a) bod 1. alebo 2. zák. č. 145/1995  Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.
 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
1
1
2
2
3 4 5
1
6
1
7
3
8
3
9
1
10
1
11
1
12
2
13
1
14
2
15
1
16
2
17
1
18
1
19
2
20
1
21
1
22
1
23
2
24 25 26 27 28 29 30

Predpověď počasia

dnes, streda 12. 6. 2024
slabý dážď 17 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 19/8 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/9 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Facebook