Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za ubytovanie (aktualizované 17.9.2020)

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 
Bc. Hana Poliačiková, č. t. 034/3210521,                                                     
e-mail: hana.poliacikova@holic.sk

Čo potrebujeme:
Doručenie zoznamu daňovníkov za príslušný  kalendárny štvrťrok vyhotovený na základe Knihy návštev prevádzkovateľom zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.
Daň za ubytovanie - vznik/zánik
Daň za ubytovanie - zánikHlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí

Upozornenie:
Hlásenie a zoznam daňovníkov je potrebné doručiť vždy do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka a v tej istej lehote aj daň za ubytovanie zaplatiť.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Čl. XIX Daň za ubytovanie

Správny poplatok:
0,- €

Lehota na vybavenie:
Na počkanie

Opravný prostriedok: