Mesto Holíč
MestoHolíč

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Vedúca: Ing. Alena M a c h o v á
Vybavuje :Územno - plánovacie informácie, záväzné stanoviská k investičnej výstavbe

 

Investičná výstavba, stavebný dohľad

Vybavuje : Ing. Lukáš Š t e f á n i k

 • stavebný dozor mesta a mestom zriadených subjektov,
 • príprava a realizácia investičných akcií ,
 • kontrola a evidencia faktúr,
 • evidencia investícií,
 • podnety do plánu investícií,
 • sťažnosti občanov ohľadom stavieb a stavebnej činnosti.

Povolenia drobných stavieb a staveb. úprav, evid. budov a hrob. miest

Vybavuje : Mgr. Ivana  M a t u l o v á

 • ohlasovanie drobných stavieb a stavebných úprav,
 • prideľovanie, zrušenie a zmena súpisných čísiel,
 • potvrdenia o veku stavby,
 • rozhodovanie o umiestnení reklám a informačných tabúľ,
 • uzatváranie zmlúv o nájme hrobových miest,
 • evidencia stavieb a hrobových miest.

Doprava

Vybavuje: Blanka S k a l o v á

 • povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a prechodné,
 • povolenia na užívanie verejného priestranstva (rozkopávky, obchádzky,uzávierky),
 • evidencia a kontrola stavu dopravného značenia,
 • oprava ciest a chodníkov, obnova dopravného značenia,
 • evidencia, prideľovanie a rušenie parkovacích miest
 • povolenie na užívanie   verejného  priestranstva
 • nájomné zmluvy na umiestnenie reklamných informačných panelov ( RIP)

Životné prostredie

Vybavuje : Ing. Miroslava Straková

 • evidencia odpadov ( komunálny odpad, separované zložky KO, nakladanie s nebezpečným odpadom),
 • evidencia odpadových nádob FO a PO,
 • súhlas na výrub drevín,
 • ošetrovanie /orezy/ drevín,
 • povoľovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vyrubovanie poplatkov od malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /PO a FO podnikateľ/,
 • povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studňa,
 • riešenie priestupkov na úseku odpadového hospodárstva
 • riešenie priestupkov na úseku ochrany prírody a krajiny
 • výmenu a prideľovanie odpadových nádob ( len  120 l )

Zberný dvor

Ing. Pavel Š e b e s t a

 • preberanie odpadových komodít na ZDO, Svätojánska ulica

Bylinková záhrada

Martina F r n d a l o v i c s o v á

 • starostlivosť o zeleň

Koordinátor verejnoprospešných prác

Lucia Línetová

Predpověď počasia

dnes, sobota 16. 10. 2021
jasná obloha 15 °C 7 °C
nedeľa 17. 10. takmer jasno 14/4 °C
pondelok 18. 10. zamračené 15/7 °C
utorok 19. 10. zamračené 15/8 °C

Facebook