Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o rozkopávku (aktualizované 18.1.2022)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč, Blanka Skalová, tel. č. 0343210571, e-mail: blanka.skalova@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- Vyplnené tlačivo "Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva (201.05 kB)", ktoré obsahuje:
a) meno, priezvisko adresu (sídlo), tel. kontakt a e-mail žiadateľa,
b) druh rozkopávky, spôsob a miesto rozkopania (ulica), parc. č., doba rozkopania, výmera, zodpovedná osoba za realizáciu rozkopávky s tel. kontaktom,
c) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom,
d) záväzné stanovisko Okr. dopravného inšpektorátu v Skalici, ak sa jedná o rozkopanie miestnej komunikácie alebo chodníka.

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách,
- zákon č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- VZN č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Správny poplatok:
Správny poplatok sa vyberie podľa položky č. 82 zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov , 80 eur za rozkopávku komunikácie /cesta, chodník/
za verejné priestranstvo sa neplatí správny poplatok, ale daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č.115 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /v závisloti od počtu dní/

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od podania žiadosti

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Mesta Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook