Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (aktualizované 11.5.2022)

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie sa podáva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
(Nižšie uvedené sa netýka reklamných stavieb).

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Vedúci: Ing. Martin Maček, tel. č. 034/3210560, e-mail: martin.macek@holic.sk
Odborný referent: Ing. Viera Mikušová, tel. č. 034/3210561, e-mail: viera.mikusova@holic.sk
Odborný referent: Silvia Benešová, tel. č. 034/3210562, e-mail: silvia.benesova@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
Vyplnené tlačivo "Žiadosť o dodatočné povolenie stavby" spolu s dokladmi o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi, ako sú napr.:
a) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach zmylse § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorá bude vypracovaná v súlade s regulatívmi územného plánu,
b) údaje o tom, kto zabezpečoval odborné vedenie uskutočňovania stavebných prác, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
c) doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona, prípadne súhlasy vlastníka pozemku alebo stavby, ak žiadateľ nie je ich vlastníkom,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už ukončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie, v tomto prípade je potrebné doložiť aj doklady potrebné ku kolaudácii stavby.

Upozornenie:
- podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
- na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až § 66 stavebného zákona,
- s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie,
- dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby musí sám na vlastné náklady zaobstarať všetky potrebné doklady,
- na základe zákona č. 447/2015 Z. z. o miesnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe schváleného VZN Mesta Holíč č. 111 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Holíč bol stanovený príslušny poplatok za rozvoj, predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta uvedená v právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadznemnej časti stavby (okrem výnimiek uvedených v § 3 ods. 3 zákona č. 447/2015 Z. z.).

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, 
- zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok:
Správny poplatok sa vyberie podla položky č. 60 a 61 zákona č. 145/1995  Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
1
1
2
2
3 4 5
1
6
1
7
3
8
3
9
1
10
1
11
1
12
2
13
1
14
2
15
1
16
2
17
1
18
1
19
2
20
1
21
1
22
1
23
2
24 25 26 27 28 29 30

Predpověď počasia

dnes, streda 12. 6. 2024
slabý dážď 17 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 19/8 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/9 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Facebook