Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (aktualizované 11.5.2022)

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia sa podáva podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Vedúci: Ing. Martin Maček, tel. č. 034/3210561, e-mail: martin.macek@holic.sk
Odborný referent: Ing. Jana Greššová, tel. č. 034/3210560, e-mail: jana.gressova@holic.sk
Odborný referent: Jaroslav Kovárik, tel. č. 034/3210562, e-mail: jaroslav.kovarik@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- vyplnené tlačivo "Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia",
- kópiu územného rozhodnutia.

Upozornenie:
Rozhodnutie o umiestnení stavby zo zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebný úrad však v individuálnych prípadoch môže určiť aj lehotu dlhšiu ako dva roky. Rozhodnutie o umiestnení stavby nestratí platnosť, ak v dvojročnej lehote alebo lehote individuálne určenej stavebným úradom stavebník podal na stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, prípadne ak sa začalo s realizáciou územného rozhodnutia; inak rozhodnutie stratí platnosť zo zákona.
Dobu platnosti územného rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa predĺžiť, avšak toto konanie musí byť právoplatne skončené pred uplynutím doby platnosti územného rozhodnutia.

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok:
Správny poplatok podľa položky 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 20 eur.

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.
 

Predpověď počasia

dnes, nedeľa 25. 2. 2024
zamračené 11 °C 6 °C
pondelok 26. 2. oblačno 14/7 °C
utorok 27. 2. zamračené 14/9 °C
streda 28. 2. zamračené 11/9 °C

Facebook