Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska orgánu územného plánovania (aktualizované 15.4.2024)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – oddelenie výstavby a ŽP v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč

Vybavuje:
oddelenie VaŽP : Ivan Marek, tel. č. 034/3210571, e-mail: ivan.marek@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok   - nestránkový deň
Streda   - 08:00 - 16:00
Štvrtok  - nestránkový deň
Piatok   - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:

Vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, ktoré obsahuje:
Prílohou žiadosti sú údaje svedčiace o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a dokumentácia navrhovanej stavby minimálne v rozsahu:

a) urbanistické začlenenie stavby do územia,

b) jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej stavby a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie (ďalej len „zastavovací plán“); ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, zastavovací plán tvorí situačný výkres súčasného stavu územia na podklade mapového podkladu v mierke 1:10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom návrhu, a s vyznačením širších vzťahov k okoliu,

c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie,

d) vzhľad a pôdorysné usporiadanie stavby,

e) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby,

f) údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.

Súvisiace predpisy

- zákon č. 200/2022 Zb. o územnom plánovaní
 

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní 

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook