Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za psa

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Ing. Martina Rampalová, č. t. 034/3210523, e-mail: martina.rampalova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností“ - vyplniť spoločné tlačivo v časti dane z nehnuteľností  +  V. oddiel tohto tlačiva „Priznanie k dani za psa“.


Upozornenie:
„Priznanie k dani za psa“ sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku  alebo zániku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane za psa.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Tlačivo sú povinné vyplniť všetky daňové subjekty, ktoré sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa alebo ktorým táto daňová povinnosť zanikla v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správny poplatok:
0,- €
1,70 € - znovuvydanie stratenej známky psa

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:

Predpověď počasia

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. slabý dážď 11/2 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 12/1 °C
sobota 20. 4. mierny dážď 8/3 °C

Facebook