Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Výdavky a príjmy - Soc. služby

Priemerné bežné výdavky a priemerné bežné  príjmy za rok 2022 na jedného prijímateľa sociálnej služby na mesiac určené podľa § 77 ods. 8 písm. a) zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

Kapacita zariadenia

Priemerné mesačné  bežné výdavky na jedného prijímateľa na účel § 77 podľa ods. 8 písm. a), podľa § 75 ods. 17 písm. a) na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov v pôsobnosti inej obce v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza za rozpočtový rok 2022

Priemerné mesačné bežné príjmy na jedného prijímateľa na účel § 77 podľa ods. 8 písm. a), podľa § 75 ods. 17 písm. b) za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov v pôsobnosti inej obce v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza za rozpočtový rok 2022

Do 40

1 885,06 €

1 105,64 €

Od 41 do 100

1 222,10 €

1 075,88 €

Nad 100

911,11 €

896,56 €