Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Kultúra, šport a iné

Začalo sa odbahnenie zámockého rybníka

titulka rybnikRybník pri zámku prechádza v týchto dňoch významnou premenou. 8. februára začali mechanizmy uskutočňovať jeho celkové odbahnenie. Stalo sa tak po vzájomnej dohode Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu s Mestom Holíč.
Práce by mali trvať zhruba dva mesiace, do konca marca. Po odbagrovaní a odvezení sedimentu príde k napusteniu rybníka vodou z rieky Chvojnice a v závislosti od výšky hladiny následne k nasadeniu malých rýb a ich prikrmovaniu.
Čítať ďalej...
 • titulka rybnikRybník pri zámku prechádza v týchto dňoch významnou premenou. 8. februára začali mechanizmy uskutočňovať jeho celkové odbahnenie. Stalo sa tak po vzájomnej dohode Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu s Mestom Holíč.
  Práce by mali trvať zhruba dva mesiace, do konca marca. Po odbagrovaní a odvezení sedimentu príde k napusteniu rybníka vodou z rieky Chvojnice a v závislosti od výšky hladiny následne k nasadeniu malých rýb a ich prikrmovaniu.

  Začalo sa odbahnenie zámockého rybníka
 • titulka sportovec rokaStalo sa už tradíciou, že Mesto Holíč každoročne oceňuje najúspešnejších športovcov uplynulého roka. 15. februára sa v Kultúrno-osvetovom centre zišli na slávnostnom stretnutí najmä tí, ktorým sa v roku 2016 darilo najviac. Podujatie bolo verejným poďakovaním mesta osobnostiam holíčskeho športu za dosiahnuté úspechy. Pri tejto príležitosti boli udelené ocenenia dvanástim jednotlivcom a jednému kolektívu.

  Mesto ocenilo najúspešnejších športovcov roka
 • titulka cvecka31. januára ukončil služobný pomer dlhoročný riaditeľ Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica, plukovník Ing. Ján Cvečka. S odchádzajúcim šéfom sa prišli rozlúčiť jeho kolegovia, spolupracovníci a v mene mesta Holíč ako aj starostov okolitých obcí mu vyjadril veľkú vďaku za vykonanú prácu pre občanov celého okresu primátor Zdenko Čambal.

  Riaditeľ okresných hasičských záchranárov sa lúčil
 • titulka 1dietaPrvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Lukáš Hudeček. Narodil sa 3. januára v ružinovskej nemocnici v Bratislave ako prvý potomok Andrey Ševčíkovej a Martina Hudečka.
  Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny a príbuzných v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči. Uvítacie podujatie spestrili básničkami a pesničkami deti navštevujúce holíčsku Základnú umeleckú školu.
  Po príhovore primátora a zápise do Pamätnej knihy obaja rodičia prijali od predstaviteľov mesta osobné gratulácie, kyticu kvetov a pre novorodeniatko vecný darček i symbolický šek.

  Prvým novorodeniatkom Holíča je Lukáš Hudeček

Informácie z úradu

Mesto Holíč získalo Pečať rozvoja obcí a miest

titulka ocenenieV roku 2016 uskutočnila Slovenská informačná a marketingová spoločnosť v spolupráci s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky hodnotenie miest a obcí z pohľadu potenciálu ich rozvoja. Hodnotením prešlo všetkých 2 926 obcí a miest na Slovensku.
Hodnotenie bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu a tieto výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Hodnotila sa efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a tiež efektivita využívania a zhodnocovania majetku. Holíč sa zaradil medzi 30 percent slovenských samospráv, ktoré vyšli z uvedeného hodnotenia pozitívne. Udelené prestížne ocenenie, Pečať rozvoja obcí a miest je potvrdením, že Mesto Holíč využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

 • titulka ocenenieV roku 2016 uskutočnila Slovenská informačná a marketingová spoločnosť v spolupráci s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky hodnotenie miest a obcí z pohľadu potenciálu ich rozvoja. Hodnotením prešlo všetkých 2 926 obcí a miest na Slovensku.
  Hodnotenie bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu a tieto výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Hodnotila sa efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a tiež efektivita využívania a zhodnocovania majetku. Holíč sa zaradil medzi 30 percent slovenských samospráv, ktoré vyšli z uvedeného hodnotenia pozitívne. Udelené prestížne ocenenie, Pečať rozvoja obcí a miest je potvrdením, že Mesto Holíč využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

  Mesto Holíč získalo Pečať rozvoja obcí a miest
 • transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
  z v o l á v a
  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
  uskutoční dňa 20.02.2017 t. j. v pondelok o 14,00 hod.
  v Obradnej sieni MsÚ Holíč.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácie poslancov
  4. Uskutočnenie VIII. - X. zmeny rozpočtu r. 2016
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VIII.-X. zmene rozpočtu r. 2016
  6. Návrh I. zmeny rozpočtu r. 2017
  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu I. zmeny rozpočtu r. 2017
  8. Diskusia
  9. Záver

  MsZ - 20.2.2017
 • InfoŠtatistický úrad SR žiada občanov o spoluprácu.
  Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom tohto zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania budú využité na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Do tohto štatistického zisťovania bolo vybrané aj naše mesto.
  Zisťovanie sa v meste Holíč uskutoční od 1. februára do 30. apríla 2017.
  V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa , ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.
  Všetky získané informácie budú anonymné a budú použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

  Štatistický úrad SR
 • transparentInformácia o miestnom poplatku za KO a DSO
  Mesto Holíč žiada právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, aby v termíne do 31.01.2017 ohlásili písomnou formou na finančné oddelenie Mestského úradu v Holíči všetky zmeny v počte zamestnancov, v názve, v sídle, v identifikačnom čísle prípadne prerušenie alebo ukončenie činnosti.

  Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta

  Mesto Holíč touto cestou upozorňuje všetkých žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta, že žiadosti o dotáciu na rok 2017 sa predkladajú na podateľňu Mestského úradu v Holíči do 31. januára 2017. Tlačivo žiadosti je možné si stiahnuť na internetovej stránke Mesta Holíč alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u p.Biskupičovej.
  Nakoľko prišlo od 01.07.2016 k legislatívnym zmenám, právnická osoba je povinná k žiadosti doložiť:
  - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

  Dotácie, poplatky KO a DsO, Dane 2017

Akcie, plagáty

Plagáty

ples 2017

Valentín vo vinárni

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov


   300 rokov od narodenia Márie Terézie

mariaterezia300

 

banerm

Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiholic sprievodca 281


zihadielko2


13