Kultúra, šport a iné

ZUŠ mala svoj vianočný koncert

titulka vkzusSviatočnou atmosférou ožili priestory Kultúrno-osvetového centra aj v podvečer 13. decembra. Konal sa tu tradičný vianočný koncert Základnej umeleckej školy. Hlavnými účinkujúcimi boli žiaci sprevádzaní pedagógmi hudobného odboru.
Čítať ďalej...
 • titulka vkzusSviatočnou atmosférou ožili priestory Kultúrno-osvetového centra aj v podvečer 13. decembra. Konal sa tu tradičný vianočný koncert Základnej umeleckej školy. Hlavnými účinkujúcimi boli žiaci sprevádzaní pedagógmi hudobného odboru.

  ZUŠ mala svoj vianočný koncert
 • KoniareňV predchádzajúcich vydaniach dvojtýždenníka Holíčan v roku 2017 sme informovali, že mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Koniareň. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 588 860 eur a spolufinancovaný z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 %.

  Dokončovanie prác na rekonštrukcii „Koniarne“
 • titulka baricicova12. decembra sa priestormi Kultúrno-osvetového centra niesli melódie ľudových a vianočných piesní. Vianočným koncertom sa tu spolu s Lukášom Prajkom a Ludvíkom Čihánkom predstavila Holíčanka Oľga Baričičová. Sprevádzaní hovoreným i veršovaným sviatočným slovom Ľudomila Kubu rozozneli takmer do posledného miesta zaplnenú sálu ľudovými pesničkami i melódiami, ktoré medzi prítomnými navodili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.
  V rámci podujatia, ktoré zorganizovalo Mesto Holíč, sa uskutočnila charitatívna zbierka pre chorého Samka Smaženku. Na jeho liečbu sa priamo v sále vyzbieralo neuveriteľných 881 eur a ďalších 1300 Kč.

  Oľga Baričičová s priateľmi spievala Holíčanom
 • titulka ustmsz7. decembra sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo Ustanovujúce zasadanie Mestského zastupiteľstva v Holíči.
  Po správe o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta, konaných 10. novembra 2018, opätovne zvolený primátor Zdenko Čambal prevzal osvedčenie o zvolení za primátora a zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil podpisom. Okrem neprítomného Igora Bartošíka ostatní pätnásti členovia mestského zastupiteľstva zložili sľub a po jeho podpísaní prevzali osvedčenie o zvolení. Zástupkyňou primátora mesta Holíč na nasledujúce štvorročné obdobie sa stala Lenka Látalová.
  V rámci pracovného rokovania poslanci určili plat primátorovi mesta, zvolili členov Mestskej rady v Holíči, zriadili sedem komisií mestského zastupiteľstva a zvolili ich predsedov a podpredsedov. Mestské zastupiteľstvo tiež poverilo sobášiacich na volebné obdobie 2018-2022 a určilo dni i miestnosti pre uzavretie manželstva.

  Ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva

Informácie z úradu

Betlehemnské svetlo 2018

betlehemske-svetlo-logoRozvoz "Betlehemského svetla" na trati Kúty - Skalica dňa 22. decembra 2018, t.j. v sobotu podľa platného cestovného poriadku ŽSSK.

Betlehemnské Svetlo 2018
 • betlehemske-svetlo-logoRozvoz "Betlehemského svetla" na trati Kúty - Skalica dňa 22. decembra 2018, t.j. v sobotu podľa platného cestovného poriadku ŽSSK.

  Betlehemnské Svetlo 2018

  Betlehemnské svetlo 2018
 • Virtualne cintoriny

  INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Spracúvanie informácií o zosnulých – virtuálne cintoríny

  Mesto Holíč poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR.

  Prevádzkovateľ :
  Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  IČO: 00 309 541
  Tel: 034/321 05 11

  Zodpovedná osoba:
  Mgr. Romana Fondrková, tel. č. 034/321 05 30

  Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a na akom právom základe ?

  Účel :
  Prevádzka virtuálneho cintorína prináša verejnosti informácie, ktoré pozostalým umožnia prejaviť úctu zosnulým. Spracúvame informácie o zosnulých, ktoré sú získané z verejných zdrojov (zverejnené na pomníku, náhrobnom kameni a pod.) a vo verejnom záujme za účelom prevádzky virtuálneho cintorína, ktorý sprístupňujeme v podobe interaktívnych máp na internete.
  Rozsah :
  Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb. V prípade zosnulých sú to iba údaje obsiahnuté na hroboch a náhrobných kameňoch. Ide o meno a priezvisko zosnulého, dátum jeho narodenia a úmrtia.
  Právny základ :
  Právny základom pre tento účel je § 13 ods. 1 písm. písm. e) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi."
  Verejný záujem :
  Spracúvaním týchto verejne dostupných údajov uľahčujeme orientáciu obyvateľov a príbuzných na cintorínoch a zároveň im umožňujeme uctiť si pamiatku zosnulých pomocou virtuálneho cintorína na diaľku. Zverejnenie plánu cintorína je realizované aj v listinnej podobe na úradnej tabuli pri vstupe na cintorín mesta Holíč.
  Osobné údaje o zosnulých v rozsahu uvedenom v tejto informačnej povinnosti sú zverejnené na www.holic.sk – pod odkazom „virtuálny cintorín" každému návštevníkovi stránky.

  Ako dlho osobné údaje uschovávame ?

  Informácie o zosnulých majú dlhodobý význam, preto dobu spracúvanie možno odvodiť na neurčito.

  Aké sú práva dotknutých osôb ?

  Pri spracúvaní osobných údajov sme pripravení vykonávať všetky práva:
  • Právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania.
  • Právo na opravu, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, opravíme ich.
  • Právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
  • Právo na obmedzenie spracúvania, údaje budeme spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
  • Právo na prenosnosť údajov, pri splnení zákonných podmienok poskytneme údaje v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220,
  • https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  Virtuálny cintorín
 • transparentM E S T O H O L Í Č

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk

  Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
  pracovnej pozície

  Príslušník mestskej polície

  Požadované kvalifikačné predpoklady:
  ◘ stredoškolské vzdelanie s maturitou

  Požadovaná kvalifikácia:
  ◘ vek 21 rokov a viac,
  ◘ občianska bezúhonnosť,
  ◘ vodičský preukaz skupiny B,
  ◘ zbrojný preukaz skupiny „B", resp. „C" vítaný,
  ◘ dobrý zdravotný stav, telesná a duševná spôsobilosť,
  ◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
  ◘ dobré komunikačné schopnosti, flexibilita,
  ◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.
  ◘ ponúkaná mzda: podľa Zákona § 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Príslušník mestskej polície
 • transparentV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči
  z v o l á v a m 
  ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2018 ( piatok ) o 15,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku.

  PhDr. Zdenko Čambal, v.r.
  primátor mesta


  Návrh programu zasadnutia:

  Ustanovujúce MsZ - 7.12.2018

Akcie, plagáty

Plagáty

Vianočná párty 2018

Novoročné oslavy 2019

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 KO PIC

           Harmonogram vývozu KO


 ZSE-Energetika-logo-574x320

 

Virtualne cintoriny1

 

        Prerušenie distribúcie elektriny


 GDPR

 záhrady tabula mala

uniam

 

odpady 2018

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13