slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Kultúra, šport a iné

Mesto finančne podporilo organizácie a kluby

titulka dotacieMesto Holíč každoročne poskytuje účelové dotácie na podporu činnosti záujmových a športových organizácií pôsobiacich v meste. Pre tohtoročné aktivity získalo nenávratné finančné prostriedky v celkovej výške 125 tisíc eur 34 subjektov. Tradičné podujatie spojené s odovzdávaním zmlúv sa uskutočnilo 15. marca v priestoroch Zámockej vinárne.
Po úvodných hudobných vystúpeniach v podaní Základnej umeleckej školy sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Ako okrem iného uviedol, podpora aktivít miestnych organizácií v rôznych oblastiach je jedným z trvalých záujmov holíčskej samosprávy.
Návrh na pridelenie dotácií vo výške 122 tisíc schválilo v zmysle príslušného VZN mestské zastupiteľstvo, ďalších 3 tisíc eur tvoria dotácie z Reprezentačného fondu primátora z rozpočtu mesta.

Čítať ďalej...
 • titulka dotacieMesto Holíč každoročne poskytuje účelové dotácie na podporu činnosti záujmových a športových organizácií pôsobiacich v meste. Pre tohtoročné aktivity získalo nenávratné finančné prostriedky v celkovej výške 125 tisíc eur 34 subjektov. Tradičné podujatie spojené s odovzdávaním zmlúv sa uskutočnilo 15. marca v priestoroch Zámockej vinárne.
  Po úvodných hudobných vystúpeniach v podaní Základnej umeleckej školy sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Ako okrem iného uviedol, podpora aktivít miestnych organizácií v rôznych oblastiach je jedným z trvalých záujmov holíčskej samosprávy.
  Návrh na pridelenie dotácií vo výške 122 tisíc schválilo v zmysle príslušného VZN mestské zastupiteľstvo, ďalších 3 tisíc eur tvoria dotácie z Reprezentačného fondu primátora z rozpočtu mesta.

  Mesto finančne podporilo organizácie a kluby
 • titulka mdz8. marca sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra v Holíčskom zámku uskutočnilo podujatie nazvané Mesto ženám.
  Pozvanie na spoločné oslavy prijalo aj tohto roku viac ako dvesto žien z firiem, inštitúcií a spoločenských a iných organizácií pôsobiacich v Holíči.
  V úvode prišiel prítomné dámy pozdraviť od moderátorského mikrofónu František Janeček, slová vďaky a úcty odovzdal oslávenkyniam v príhovore primátor Zdenko Čambal.
  Symbolickým darčekom potom obdarovali účastníčky slávnosti
  žiaci Muzikálovej akadémie pri Divadle Nová scéna v Bratislave. V ich podaní zazneli známe i menej známe melódie skladieb domácich i zahraničných interpretov.
  Oficiálnu časť slávnostného podvečera zakončil prípitok a osobné blahoprianie primátora.
  Na oslávenkyne čakalo v závere malé občerstvenie a voľná zábava.

  Našim ženám...
 • titulka ocen spostovcovSlávnostné stretnutie osobností holíčskeho športu uskutočnené 21. februára 2018 v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku bolo aj tento rok príležitosťou oceniť športové úspechy dosiahnuté v roku predchádzajúcom. Zo 14 ocenených športovcov a športových klubov si 11 z nich prevzalo cenu osobne alebo prostredníctvom svojich zástupcov. Poháre a vecné odmeny prijali a svoj podpis do pamätnej knihy uskutočnili nasledovné osobnosti holíčskeho športu:

  Holíčski majstri športu
 • titulka beneficny koncertDňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Kultúrno - osvetového centra Holíčskeho zámku uskutočnil BENEFIČNÝ KONCERT Mužského speváckeho zboru Echo. O výnimočný umelecký zážitok prítomných hostí obohatila sólistka Slovenskej filharmánie v Brtatislave Lucia Kubeková a jej vystúpenie dodalo celému podujatiu slávnostný charakter.
  Pozvanie na koncert okrem iných prijali aj predstavitelia vedenia Mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Všetci prítomní hostia finančne podporili aktivity zboru a vyzbieraná finančná čiastka bude použitá na usporiadanie medzinárodnej prehliadky mužských speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 15. júla 2018 v Holíčskom zámku.

  BENEFIČNÝ KONCERT

Informácie z úradu

Mesto začalo s rekonštrukciou „Koniarne“

titulkaV apríli 2017 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Koniareň. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol v máji minulého roku schválený vo výške 588 860 €. Spolufinancovaný bude z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 50 456 €. Po podpísaní zmluvy z Ministerstvom kultúry SR a po procese verejného obstarávania bola následne vybraná úspešná firma SOAR sk, a.s. Žilina, ktorá už v tomto období začala s nasledovnými prácami: odkopanie základových múrov obvodových stien, odizolovanie základov proti vlhkosti a zateplenie základov, demontáž strešnej krytiny, dažďových žľabov a zvodov, odstránenie a nahradenie poškodených drevených krov a vytvorenie replík pôvodných komínov v podstrešnom priestore.
Čítať ďalej...
 • titulkaV apríli 2017 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Koniareň. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol v máji minulého roku schválený vo výške 588 860 €. Spolufinancovaný bude z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 50 456 €. Po podpísaní zmluvy z Ministerstvom kultúry SR a po procese verejného obstarávania bola následne vybraná úspešná firma SOAR sk, a.s. Žilina, ktorá už v tomto období začala s nasledovnými prácami: odkopanie základových múrov obvodových stien, odizolovanie základov proti vlhkosti a zateplenie základov, demontáž strešnej krytiny, dažďových žľabov a zvodov, odstránenie a nahradenie poškodených drevených krov a vytvorenie replík pôvodných komínov v podstrešnom priestore.

  Mesto začalo s rekonštrukciou „Koniarne“
 • InfoV zmysle revitalizácie sídliska M. Nešpora s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene oznamujeme občanom, že do konca mesiaca marec 2018 bude vykonaný výrub 15-tich drevín. Výrub bol povolený Obcou Kopčany, číslo rozhodnutia 808/2017 zo dňa 22.9.2017. Dôvodom výrubu drevín je zlý zdravotný stav, preschnutie drevín, prevádzková bezpečnosť a celková znížená vitalita.
  V danej lokalite bude vykonaná náhradná výsadba.

  Oddelenie výstavby a ŽP.


  Rozhodnutie - 808/2017.pdf

  Oznam k vykonaniu výrubu drevín na sídlisku M. Nešpora
 • InfoVážení občania, mesto Holíč Vám oznamuje termíny zvozu haluzia /konárov z jarného orezu/, ktorý sa uskutoční v mesiaci apríl 2018 nasledovne:

  Dňa 09.04.2018 /pondelok/
  ulica: Schiffelova, Lidická, Duklianska, 29.augusta, Budovateľská, Gagarinova,
  Rodinné domky,

  Dňa 10.04.2018 /utorok/
  ulica: Vrádištská, Priečna, Priateľstva, Pri štadíóne, Športová, Vysoká, Palárikova,
  Sibírska, Veterná, Betlehém, Svätojánska, Kopčanská,

  Dňa 11.04.2018 /streda/
  ulica: Kátovská, Kukučínova, Bottova, Kpt. Nálepku, Fučíkova, M. R. Štefánika, Partizánska, Mlynská, Jesenského, Potočná, Jednoradová, Hollého, Ružová, Staničná

  Dňa 12.04.2018 /štvrtok/
  ulica: Sasinkova, Moyzesova, Štúrova, Kollárova, Hurbanova, Sv. Anny, Zámocká, Bažantnica, Školská, Hviezdoslavova, Bratislavská, Pod Hrebeňom, Pod sýpkou, Ulica Márie Terézie.

  Konáre je potrebné vyložiť večer pred stanoveným dňom zvozu, alebo ráno pred 7:00 hod. v deň zvozu, nakoľko zvozové auto ide po každej ulici len jedenkrát. Konáre je treba prichystať a zviazať do primeraných otiepok z dôvodu zabezpečenia ich lepšej manipulácie. Objem vyložených haluzí na rodinný dom môže byť cca 1 m³, nakoľko daný zvoz haluzí je určený len pre jarné orezy z Vašich záhradok. Nahromadené voľné kopy konárov, nenakrátené celé konáre a neprimerané množstvá nebudú odvezené !

  Občanov, ktorí majú možnosť doma podrtiť takýto odpad, žiadame o využitie tejto možnosti a zhodnotenia bioodpadu v domácom kompostovisku alebo vo svojej záhradke. Pripomíname občanom, že môžu počas celého kalendárneho roka uložiť konáre z príležitostných väčších vykonaných orezov uložiť na Zbernom dvore odpadov na Svätojánskej ul.

  Žiadame občanov o striktné dodržanie stanovenej úpravy konárov, termínov zvozu ako aj primeraného množstva vyložených haluzí, v opačnom prípade bude toto konanie považované za nelegálne uloženie odpadu a bude uložená bloková pokuta za založenie čiernej skládky v zmysle VZN č. 54 o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území Mesta Holíč.

  Mesto Holíč, Oddelenie výstavby a životného prostredia

  PLÁNOVANÝ ZVOZ HALUZIA RODINNÉ DOMY I. polrok 2018
 • InfoŽiadosti o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2018 poplatníci môžu predkladať v období od apríla do konca roka 2018. Zodpovedná osoba - Mgr. Natália Šebestová.
  V zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  (2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

  Tlačivo „Žiadosť o zľavu/odpustenie z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2018" bude prístupne od apríla 2018 tu.

  Oznam pre poplatníkov MP za KO a DSO

Akcie, plagáty

Plagáty

.

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov


logo2

 

 odpad 2018

            Harmonogram vývozu KO

 

banerm

 

odpady 2018

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13