Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Oddelenie finančné

Vedúca : Ing. Jana Vaneková

Miestne dane

Vybavuje : Ing. Martina Rampalová

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje

Miestny poplatok za KO a DSO

Vybavuje : Mgr. Natália Šebestová

 • miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • otváracie hodiny prevádzok v meste a ich evidencia

Centrálna pokladnica

Vybavuje : Ľubica Špačková

 • výber daní z nehnuteľností a miestneho poplatku za KO a DSO
 • výber ostatných miestnych daní a poplatkov, správnych poplatkov
 • vyplácanie preplatkov, štipendií, finančných príspevkov, miezd
 • vydávanie štátnych rybárskych lístkov

Účtovná agenda

Vybavuje : Dáša Madáková, Veronika Náhliková

 • evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • spracovanie účtovníctva mesta
 • príprava podkladov pre audit
 • bezhotovostný styk s peňažnými ústavmi

Rozpočtovníctvo školstva

Vybavuje : Bc. Hana Poliačiková

 • monitorovanie rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie
 • rozpis normatívnych finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia mesta
 • evidencia poskytovaných dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN
 • vedenie agendy v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
 • daň za ubytovanie
 • miestny poplatok za rozvoj

Mzdová agenda

Vybavuje : Mária Reháková

 • spracovanie mzdovej agendy zamestnancov mesta

Rozpočtovníctvo

Vybavuje : Ing. Darina Kurfürstová

 • monitorovanie plnenia príjmov rozpočtu mesta a čerpania výdavkov rozpočtu mesta
 • účtovanie dlhodobého majetku mesta
 • účtovanie centrálnej pokladnice
 • likvidácia cestovných náhrad