Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Zriadenie vjazdu (aktualizované 29.9.2020)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč, Blanka Skalová, tel. č. 0343210571, e-mail: blanka.skalova@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- Vyplnené tlačivo "Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie (197.14 kB)", ktoré obsahuje:
a) meno, priezvisko adresu (sídlo), tel. kontakt a e-mail žiadateľa,
b) druh pripojenia (v územnom konaní sa jedná o záväzné stanovisko, v stavebnom konaní pri jestvujúcom rod. dome alebo garáži sa jedná o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť),
c) miesto napojenia- ulica, parc. číslo,
d) dôvod zriadenia a popis konštrukcie,
e) spôsob realizácie pripojenia (dodávateľsky alebo svojpomocne,
f) dátum realizácie pripojenia a charakter vjazdu (trvalý), 
g) PD pripojenia,
h) doklady, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom,
d) záväzné stanovisko Okr. dopravného inšpektorátu v Skalici.

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Správny poplatok:
Správny poplatok sa vyberie podľa položky č. 85 zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od podania žiadosti

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Mesta Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook