Mesto Holíč
MestoHolíč

Združenie obcí CykloEko

Združenie obcí CykloEko bolo založené Zmluvou o zriadení združenia obcí zo dňa 18.06.2017 a je zapísané v registri združení obcí vedeného Okresným úradom Trnava pod .č. VVS/ZO-45/2017. Členmi Združenia obcí CykloEko sú mestá Holíč, Skalica a obce Kátov a Vrádište.

Predmetom činnosti Združenia obcí CykloEko je starostlivosť o životné prostredie a najmä Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy a zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy / predovšetkým cyklistickej dopravy / na celkovom počte prepravených osôb.

Sídlom Združenia obcí CykloEko je ul. Bratislavská 5, Holíč.