Mesto Holíč
MestoHolíč

Oddelenie právne a správy majetku

Vedúca: Mgr. Romana Fondrková

 • personálne veci
 • žiadosti do pracovného pomeru
 • voľby, referendá
 • ochrana osobných údajov

Predaj a kúpa nehnuteľností

Vybavuje: Lenka Ivanová

 • žiadosti o kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností
 • prípravu materiálov do komisie finančnej a podnikateľskej, mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • príprava materiálov do obchodných verejných súťaží
 • príprava kúpno- predajných zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o vecnom bremene, záložných zmlúv, zmlúv o spolupráci, nájomných zmlúv
 • návrhy na vklad do katastra nehnuteľností
 • správa majetku mesta – nebytové priestory
 • zabezpečovanie evidencie majetku mesta

Právna administratíva

Vybavuje : Mgr. Sabína Machová

 • VZN mesta Holíč,
 • vymáhanie nedoplatkov z miestnych daní a poplatkov za KO a DSO v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. v správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov,
 • správne konania,
 • evidencia sťažností
 • príprava zmlúv a zmluvných vzťahov
 • nájmy verejného priestranstva
 • návrhy na vklad do katastra nehnuteľností
 • žiadosti samostatne hospodáriacich roľníkov
 • poistenie majetku mesta
 • povolenie predaja na tržnici mesta Holíč

Vnútorná správa

Vybavuje : Dana Hnátovičová

 • príprava písomností na zasadanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • výpisy a vedenie uznesení,
 • vedenie úradnej tabule,
 • vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií (zák. č. 211/2000 Z.z.)
 • hlásenia oznamov v mestskom rozhlase,
 • verejné vyhlášky o oznámení a mieste uloženia písomností.

Evidencia obyvateľstva

Vybavuje : Irena Olejníková

 • overovanie podpisov a listín (fotokópie v slovenskom a českom jazyku),
 • evidencia obyvateľov Holíča (narodenie, sobáše, rozvody, úmrtia),
 • prihlásenia a odhlásenia z trvalého pobytu,
 • potvrdenia o trvalom pobyte.

Matričný úrad

k matričnému úradu patria obce: Holíč, Trnovec, Kátov
Zodpovedný pracovník : Bc. Henrieta Hrušecká

Správa registratúry

Vybavuje : Žaneta Vaculková

 • registratúrny poriadok, vedenie písomností, prijímanie žiadostí, archivácia dokumentov Mesta Holíč.
 • zverejňovanie zmlúv


Redakcia Holíčan

Vybavuje: Ladislav  Novák

 • zabezpečovanie obsahového a grafického spracovania dvojtýždenníka
 • aktualizovanie a uverejňovanie informácií na web stránke mesta a prostredníctvom miestnej TV Wywar, komunikácia s inými médiami
 • propagovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí


Upratovačky

 • Ružena Hromcová – budova MsÚ, Bratislavská ul.
 • Dana Kloudová , budova fajansy+ múzeum
 • Eva Zeithamlová – budova mestskej polície