Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Povolenie na výrub dreviny (aktualizované 29.9.2020)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – oddelenie výstavby a ŽP v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Ing. Miroslava Straková, referent ŽP, tel. č. 034/3210572, e-mail: miroslava.strakova@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok   - nestránkový deň
Streda   - 08:00 - 16:00
Štvrtok  - nestránkový deň
Piatok   - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c)súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona),
d)špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e)odôvodnenie žiadosti.

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 543/2002 Z.Z. o  Ochrane prírody a krajiny
vyhláška č. 24/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Správny poplatok:
V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pol. č. 160, za podanie žiadosti o udelenie súhlasu a výrub drevín je stanovený správny poplatok:
1. fyzická osoba 10,00 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 100,00 €.
Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti, v prípade platby v pokladni MsÚ si
nechá žiadateľ jeho uhradenie potvrdiť na žiadosti o vydanie súhlasu.

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní 
 

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook