Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Pridelenie obecného bytu (aktualizované 28.6.2023)

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Mgr. Martina Horňáková, č. t. 034/3210541, e-mail: martina.hornakova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu v Holíči
2. Dotazník k žiadosti / aktualizácii žiadosti / o pridelenie obecného bytu
3. Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov
4. Potvrdenie o príjme

Upozornenie:
Tlačivo(á) je povinný/á vyplniť žiadateľ/ka, ktorý/á žiada o pridelenie mestského nájomného bytu, potvrdenie o príjmoch za 
predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti predkladá žiadateľ/ka a spolužiadatelia o pridelenie obecného bytu
  
Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
Zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
VZN č. 95 o prenájme bytov v meste Holíč

Správny poplatok:
0,- €

Lehota na vybavenie:

Opravný prostriedok: