Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (aktualizované 7.10.2022)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelária oddelenia výstavby a životného prostredia /ďalej VaŽP/ 
v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Vybavuje : oddelenie VaŽP : Ivan Marek, tel. č. 034/3210571, e-mail: ivan.marek@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo je územnoplánovacia informácia ?
Ak zvažujete kúpu konkrétneho pozemku, prípadne výstavbu na konkrétnom pozemku , jedna z prvých vecí, 
ktorú si treba zabezpečiť je územnoplánovacia informácia (ÚPI).

‍Tento dokument vám poskytne základnú informáciu, či je daný pozemok stavebným pozemkom, 
resp. aký je možný účel využitia pozemku podľa platného územného plánu. 
ÚPI obsahuje presné požiadavky, ktoré sa na budúcu zástavbu vzťahujú, ako napr.:
maximálne možné percento zastavanosti pozemku prípadne bloku v danej mestskej švrti, maximálna zastavaná plocha objektu
/stanovená je striktne u záhradných chatiek v záhradkových osadách/,  maximálbna prípustná podlažnosť, minimálny podiel zelene.
Okrem toho ÚPI slúži aj pre účely majetkovoprávneho vysporiadania s tretími osobami, pre účely finančných inštitúcií 
(tento dokument zvykne vyžadovať banka pri žiadosti o úver) alebo pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy.

Kde požiadať o ÚPI?
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu sa podáva na stavebnom úrade, oddelení VaŽP  
Vzor žiadosti je dostupný na stránke daného úradu a podáva sa buď osobne, alebo elektronicky - mailom. 
Je dôležité zdôrazniť, že územnoplánovacia informácia nenahrádza rozhodnutia (povolenia), stanoviská, vyjadrenia 
alebo opatrenia mesta ako stavebného úradu, či orgánu verejnej správy podľa osobitných predpisov.

Čo potrebujeme/ Ako posupovať:

vyplnené tlačivo "Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu", prípadné nutné prílohy, úhradu poplatku

Žiadosť o UPI musí obsahovať:
meno a priezvisko fyzickej osoby /názov právnickej osoby, korešpondenčnú adresu, číslo telefónu/ mailovú adresu, katastrálne územie, parcelné čísla pozemku,  
register „C“ alebo „E“, investičný zámer, účel žiadosti (napr. ako podklad pre konanie o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy, pre výstavbu rod. domu ap.).
V niektorých prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť: geometrický plán, pokiaľ nie je pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností 
a kópiu mapy určeného operátu s vyznačením parcely, prípadne jej časti 

Súvisiace predpisy: 
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, 
- zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov 

Správny poplatok:
Poplatok za vydanie ÚPI je 2,00 € v zmysle Zákona o správnych poplatkoch /všeobecná správa pol. 2 písm a/
Správny poplatok je možné uhradiť osobne do Pokladne Mesta Holíč, prípadne cez internetbanking, 
kde ako informáciu treba napísať "úhrada UPI"  
Potrebné údaje na úhradu :
Banka            číslo účtu                 IBAN              BIC
VÚB a.s.     20028182/0200    SK45  0200 0000 0000 2002 8182    SUBASKBX

Lehota na vybavenie:
UPI je žiadateľom spravidla doručená v lehote do 14 dní od podania úplnej žiadosti,  v náročnejších prípadoch /súbor dožadovaných pozemkov, 
čakanie na úhradu poplatku/ do 30 dní. 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
1
1
2
2
3 4 5
1
6
1
7
3
8
3
9
1
10
1
11
1
12
2
13
1
14
2
15
1
16
2
17
1
18
1
19
2
20
1
21
1
22
1
23
2
24 25 26 27 28 29 30

Predpověď počasia

dnes, streda 12. 6. 2024
slabý dážď 16 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/8 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Facebook