Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (aktualizované 11.5.2022)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením sa podáva v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
(Nižšie uvedené sa netýka reklamných stavieb).

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Vedúci: Ing. Martin Maček, tel. č. 034/3210560, e-mail: martin.macek@holic.sk
Odborný referent: Ing. Viera Mikušová, tel. č. 034/3210561, e-mail: viera.mikusova@holic.sk
Odborný referent: Silvia Benešová, tel. č. 034/3210562, e-mail: silvia.benesova@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- vyplnené tlačivo "Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením", ktoré obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie stavby a časti stavby, ktorej sa zmena týka,
c) opis zmien a ich porovnanie so stavebním povolením a overenou projektovou dokumentáciou,
- projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje:
a) súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
b) situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
c) stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
d) ak ide do zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
- doklady o prerokovaní s dotknutými rogánmi, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.

Upozornenie:
- žiadosť o zmenu stavby musí stavebník podať ešte pred vykonaním požadovaných zmien, inak by sa sa jeho činnosť klasifikovala ako vykonávanie stavebnej činnosti v rozpore so stavebným povolením s následným sankčným postihom,
- na základe zákona č. 447/2015 Z. z. o miesnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe schváleného VZN Mesta Holíč č. 111 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Holíč bol stanovený príslušny poplatok za rozvoj, predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ako aj právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadznemnej časti stavby (okrem výnimiek uvedených v § 3 ods. 3 zákona č. 447/2015 Z. z.).

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, 
- zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok:
Správny poplatok sa vyberie podla položky č. 60 zákona č. 145/1995  Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.
 

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook