Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (aktualizované 6.5.2022)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby sa podáva podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Vedúci stavebného úradu: Ing. Jana Greššová, tel. č. 034/3210560, e-mail: jana.gressova@holic.sk,
Odborný referent: Ing. Martin Maček, tel. č. 034/3210561, e-mail: martin.macek@holic.sk,
Odborný referent: Jaroslav Kovárik, tel. č. 034/3210562, e-mail: jaroslav.kovarik@holic.sk,

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- Vyplnené tlačivo "Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby", ktoré ovsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) označenie stavby podľa údajov z katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
c) údaje o novom spôsobe užívania stavby,
d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi,
- dokumentáciu s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; písomný súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby, z ktorého musí byť zrejmý odsúhlasený rozsah a charakteristika zmeny,
- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním návrhu,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov,
- kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali,
- ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu.

Upozornenie:
Tlačivo možno použiť na návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby a na zmenu v užívaní stavby spojenou so stavebnými úpravami podľa § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu účelu užívania stavby stavebný úrad nepovolí, ak je v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, 
- zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok:
Správny poplatok sa  platí  podľa položky 62 písm. a) zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním - 30 eur.

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.
 

Predpověď počasia

dnes, streda 24. 4. 2024
mierny dážď 8 °C 5 °C
štvrtok 25. 4. oblačno 12/2 °C
piatok 26. 4. polojasno 14/4 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 17/8 °C

Facebook