Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Mestské zastupiteľstvo

Termíny zasadania pre rok 2024:

07.03.2024
06.06.2024
21.06.2024 - slávnostné
19.09.2024
05.12.2024
(zmena termínu vyhradená)

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení je mestské zastupiteľstvo orgánom mesta.
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Vyhradené právomoci mestského zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo v Holíči je podľa § 11 ods. 3 písmena i) zložené zo 16 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti vedie rokovanie zástupca primátora, resp. iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

Primátor môže poveriť zástupcu primátora alebo niektorého z členov pracovného predsedníctva vedením rokovania MsZ alebo jeho časti. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím. Rokovania mestského zastupiteľstva sú spravidla verejné. Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. Zápisnice a uznesenia z rokovaní mestského zastupiteľstva sú obyvateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta a na oddelení Právnom a správy majetku MsÚ.


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 7 je Komisia pre ochranu verejného záujmu povinná zverejniť na webovom sídle mesta písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti tejto komisie (čl. 7 ods. 5 ústavného zákona) a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Komisia pre ochranu verejného záujmu týmto spôsobom plní svoju povinnosť uvedenú v uvedenom čl. 7 ods. 7 ústavného zákona.

Tlačívá oznámení

Volebné obdobie 2018- 2022 
Oznámenie funkcií a majetku - rok 2020 (25.54 MB) 
Oznámenie funkcií a majetku - rok 2021 (39.01 MB)
Oznámenie funkcií a majetku - rok 2022 (34.07 MB)

Volebné obdobie 2022 - 2026 
Oznámenie funkcií a majetku - rok 2021 (198.58 kB)
Oznámenie funkcií a majetku - rok 2022 (266.56 kB)
Oznámenie funkcií a majetku - rok 2023 (284.37 kB)

 


Vo volebnom období 2022 - 2025 pracuje v tomto zložení:

Mgr. Dana Janečková

Lenka Látalová, PhDr., PhD.


Volebný obvod č. 1

Email: lenka.latalova@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová , Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku , Kukučínova, M.R. Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova,  Schiffelova, Ulica A. Dubčeka , D. Rapanta, Hodonínska   Hollého,  Lesná, Ružová, Staničná ,  Bernolákova, Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Bratislavská, J.J. Boora , SNP 1-8, Ulica Márie Terézie,  Námestie mieru, Námestie sv. Martina, Školská, Zámocká    

foto

Katarína Mičová, Mgr., MBA


Volebný obvod č. 1
email: katarina.micova@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová , Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku , Kukučínova, M.R. Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova,  Schiffelova, Ulica A. Dubčeka , D. Rapanta, Hodonínska   Hollého,  Lesná, Ružová, Staničná ,  Bernolákova, Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Bratislavská, J.J. Boora , SNP 1-8, Ulica Márie Terézie,  Námestie mieru, Námestie sv. Martina, Školská, Zámocká    

Mgr. Jozef Hrušecký

Martin Kadlec, Ing.


Volebný obvod č. 1
email: martin.kadlec@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová , Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku , Kukučínova, M.R. Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova,  Schiffelova, Ulica A. Dubčeka , D. Rapanta, Hodonínska   Hollého,  Lesná, Ružová, Staničná ,  Bernolákova, Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Bratislavská, J.J. Boora , SNP 1-8, Ulica Márie Terézie,  Námestie mieru, Námestie sv. Martina, Školská, Zámocká    

Ing. Boris Bízek

Dana Janečková, Mgr.


Volebný obvod č. 1
email: dana.janeckova@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová , Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku , Kukučínova, M.R. Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova,  Schiffelova, Ulica A. Dubčeka , D. Rapanta, Hodonínska   Hollého,  Lesná, Ružová, Staničná ,  Bernolákova, Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Bratislavská, J.J. Boora , SNP 1-8, Ulica Márie Terézie,  Námestie mieru, Námestie sv. Martina, Školská, Zámocká    

Ing. Štefan Duffek

Jozef Hrušecký, Mgr.


Volebný obvod č. 1
email: jozef.hrusecky@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová , Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku , Kukučínova, M.R. Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova,  Schiffelova, Ulica A. Dubčeka , D. Rapanta, Hodonínska   Hollého,  Lesná, Ružová, Staničná ,  Bernolákova, Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Bratislavská, J.J. Boora , SNP 1-8, Ulica Márie Terézie,  Námestie mieru, Námestie sv. Martina, Školská, Zámocká    

Foto Richard Caletka

Richard Caletka, Mgr.


Volebný obvod č. 1
email: richard.caletka@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová , Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku , Kukučínova, M.R. Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova,  Schiffelova, Ulica A. Dubčeka , D. Rapanta, Hodonínska   Hollého,  Lesná, Ružová, Staničná ,  Bernolákova, Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Bratislavská, J.J. Boora , SNP 1-8, Ulica Márie Terézie,  Námestie mieru, Námestie sv. Martina, Školská, Zámocká    

Ing. Peter Ovečka

Vladimír Petrík


Volebný obvod č. 1
email: vladimir.petrik@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová , Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku , Kukučínova, M.R. Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova,  Schiffelova, Ulica A. Dubčeka , D. Rapanta, Hodonínska   Hollého,  Lesná, Ružová, Staničná ,  Bernolákova, Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Bratislavská, J.J. Boora , SNP 1-8, Ulica Márie Terézie,  Námestie mieru, Námestie sv. Martina, Školská, Zámocká    

Mgr. Marek Kollár

Jaroslav Čársky, Mgr., PhD.


Volebný obvod č. 1
email: jaroslav.carsky@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová , Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku , Kukučínova, M.R. Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova,  Schiffelova, Ulica A. Dubčeka , D. Rapanta, Hodonínska   Hollého,  Lesná, Ružová, Staničná ,  Bernolákova, Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Bratislavská, J.J. Boora , SNP 1-8, Ulica Márie Terézie,  Námestie mieru, Námestie sv. Martina, Školská, Zámocká    

Peter Štermenský

Rastislav Caletka


Volebný obvod č. 2
email: rastislav.caletka@holic.sk


Ulice : Hurbanova, M. Nešpora 1-6, M. Nešpora  9-31, M. Nešpora  35 - 45, Moyzesova, Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli, Svätojánska,  SNP 9 - 47, Kollárova, Pod hrebeňom,  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska, Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

Ing. Michal Jánošík

Ľubica Olivová, Mgr.


Volebný obvod č. 2
email: lubica.olivova@holic.sk


Ulice : Hurbanova, M. Nešpora 1-6, M. Nešpora  9-31, M. Nešpora  35 - 45, Moyzesova, Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli, Svätojánska,  SNP 9 - 47, Kollárova, Pod hrebeňom,  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska, Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká 

Mgr. Ľubica Olivová

Igor Bartošík, Ing.


Volebný obvod č. 2
email: igor.bartosik@holic.sk


Ulice : Hurbanova, M. Nešpora 1-6, M. Nešpora  9-31, M. Nešpora  35 - 45, Moyzesova, Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli, Svätojánska,  SNP 9 - 47, Kollárova, Pod hrebeňom,  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska, Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

foto

Ľudmila Mičová, Ing


Volebný obvod č. 2
email: ludmila.micova@holic.sk


Ulice : Hurbanova, M. Nešpora 1-6, M. Nešpora  9-31, M. Nešpora  35 - 45, Moyzesova, Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli, Svätojánska,  SNP 9 - 47, Kollárova, Pod hrebeňom,  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska, Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

PhDr. Lenka Látalová, PhD.

Peter Králik


Volebný obvod č. 2
email: peter.kralik@holic.sk


Ulice : Hurbanova, M. Nešpora 1-6, M. Nešpora  9-31, M. Nešpora  35 - 45, Moyzesova, Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli, Svätojánska,  SNP 9 - 47, Kollárova, Pod hrebeňom,  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska, Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

Ing. Vladimír Horák

Peter Štermenský


Volebný obvod č. 2
email: peter.stermensky@holic.sk


Ulice : Hurbanova, M. Nešpora 1-6, M. Nešpora  9-31, M. Nešpora  35 - 45, Moyzesova, Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli, Svätojánska,  SNP 9 - 47, Kollárova, Pod hrebeňom,  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska, Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

Ing. Igor Bartošík

Michal Jánošík, Ing.


Volebný obvod č. 2
email: michal.janosik@holic.sk


Ulice : Hurbanova, M. Nešpora 1-6, M. Nešpora  9-31, M. Nešpora  35 - 45, Moyzesova, Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli, Svätojánska,  SNP 9 - 47, Kollárova, Pod hrebeňom,  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska, Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
4
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
1
3
2
4
1

Predpověď počasia

dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 29 °C 19 °C
streda 24. 7. takmer jasno 25/16 °C
štvrtok 25. 7. oblačno 26/12 °C
piatok 26. 7. takmer jasno 27/12 °C

Facebook