Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby (aktualizované 6.5.2022)

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby sa podáva podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
(Nižšie uvedené sa netýka reklamných stavieb).

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Vedúci: Ing. Martin Maček, tel. č. 034/3210561, e-mail: martin.macek@holic.sk
Odborný referent: Ing. Jana Greššová, tel. č. 034/3210560, e-mail: jana.gressova@holic.sk
Odborný referent: Jaroslav Kovárik, tel. č. 034/3210562, e-mail: jaroslav.kovarik@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- vyplnené tlačivo "Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby", ktoré obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka (názov a miesto stavby),
c) informácie o stavebnom povolení (kto vydal stavebné povolenie, číslo stavebného povolenia a dátum jeho vydania),
d) dôvod predĺženia termínu ukončenia stavby,
e) termín ukončenia pôvodný a navrhovaný,
f) informácia o termíne začatia stavby,
g) zoznam známych účastníkov konania,
h) informácie o ostatných rozhodnutiach stavebného úradu týkajúcich sa konkrétnej stavby (vydané po stavebnom povolení, napr. rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, predchádzajúce rozhodnutie o predĺžení termínu ukončenia stavby, atď.).
- kópiu stavebného povolenia a ostatných následných rozhodnutí stavebného úradu, pokiaľ boli stavebným úradom vydané,
- pokiaľ prišlo k zmene stavebníka (napr. prevod nehnuteľnosti) doloží sa právoplatný doklad o tejto zmene.

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, 
- zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok:
Správny poplatok podľa položky 60a písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 10,- eur.

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31
1
1
1
2
3
3
4
4
4
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
4
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1

Predpověď počasia

dnes, nedeľa 4. 6. 2023
zamračené 18 °C 9 °C
pondelok 5. 6. mierny dážď 18/13 °C
utorok 6. 6. mierny dážď 19/12 °C
streda 7. 6. zamračené 21/10 °C

Facebook