Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za užívanie verejného priestranstva

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Ing. Martina Rampalová, č. t. 034/3210523, e-mail: martina.rampalova@holic.sk

Čo potrebujeme:
Žiadosťou oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva

Upozornenie:
Daňový subjekt je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Pri zániku do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správny poplatok:
0,- €

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok: