Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Miestny poplatok za komunálne odpady (MP za KO)(aktualizované 16.5.2024)

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Mgr. Natália Šebestová, č. t. 034/3210523, e-mail: natalia.sebestova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Návratka - Poskytnutie údajov k vyrubeniu poplatku pre PO
2. Žiadosť o zľavu z miestneho poplatku za KO


Upozornenie:
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť
Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Holíč alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania.
Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti.
Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, aj v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku.
Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého či prechodného pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena korešpondenčnej adresy, zmena platiteľa poplatku, zmena počtu poplatníkov,  alebo zmena odberného miesta.

Zníženie alebo odpustenie poplatku
V prípade, že poplatník sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Holíč viac ako 90 dní v zdaňovacím období (kalendárny rok), správca poplatku môže na základe písomnej žiadosti poplatníka doloženej príslušnými potvrdeniami v zmysle VZN Mesta Holíč č.115 poplatok znížiť alebo odpustiť. Konkrétne podmienky a podklady na odpustenie alebo o zníženie poplatku určuje VZN, ČL XXXIX.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Platné znenie zákonov môžete nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk
VZN Mesta Holíč č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Správny poplatok:
0,- €
Lehota na vybavenie :
do 30 dní

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook