Mesto Holíč
MestoHolíč

Príspevok na stravovanie, donášku stravy pre seniorov (aktualizované 18.9.2020)

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 
Mgr. Mária Votrubová, č. t. 034/3210541, e-mail: maria.votrubova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Žiadosť o finančný príspevok na spoločné stravovanie a donášku stravy do domácnosti
2. Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov 

Upozornenie:
Tlačivo(á) je povinný/á vyplniť  žiadateľ/ka, ktorý/á  žiada o finančný príspevok na spoločné stravovanie a donášku stravy do domácnosti
 
Súvisiace predpisy:
Zákon NR  SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VZN  Mesta Holíč č.72 o príspevku na spoločné stravovanie v meste Holíč 

Správny poplatok:
0,- €

Lehota na vybavenie:
30

Opravný prostriedok: