Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu - opatrovateľská služba (aktualizované 18.9.2020)

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.
Mgr. Miroslava Berkeš Valová, č. t. 034/3210541, e-mail: miroslava.berkes.valova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu
2. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
3. Súhlas dotknutej osoby
4. Vyjadrenie lekára o zdr. stave žiadateľa o odkázanosti na soc. službu
5. Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za soc. službu

Upozornenie:
Tlačivo(á) je povinné vyplniť žiadateľ/ka, ktorý/á žiada o opatrovateľskú službu. K žiadosti doložiť rozhodnutie o dôchodku
žiadateľa/ky + manžela/ky.
 
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
VZN č. 61 o opatrovateľskej službe v meste Holíč

Správny poplatok:
0,- €

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:
Je prípustný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.