Mesto Holíč
MestoHolíč

Spoločný školský úrad

Vybavuje:

Mgr. Lukáš Vašíček

  • rozhodovanie v druhom stupni vo veciach,  v ktorých v I. stupni rozhodol riaditeľ školy,
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy
  • a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti  ŠŠI,
  • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok,
  • poskytovanie odborného poradenstva v oblasti školskej legislatívy pre obce: Holíč a Unín a Vrádište