Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosti o dotácie z rozpočtových prostriedkov mesta (aktualizované 17.9.2020)

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 
Bc. Hana Poliačiková, č. t. 034/3210521,                                                     
e-mail: hana.poliacikova@holic.sk

Čo potrebujeme:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Holíč
Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu Mesta Holíč
Zúčtovanie dotácie z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč

Upozornenie:
Vyplnenú žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane čestného prehlásenia treba doručiť do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Zúčtovanie dotácie treba uskutočniť do 30 kalendárnych dní po jej použití, najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
VZN č. 108 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta

Správny poplatok:
0,- €

Lehota na vybavenie:
Na počkanie

Opravný prostriedok: