Obec Holíč
MestoHolíč

MsZ - 22.7.2020

 MsZ - 22.7.2020

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 22.07.2020, t.j. v stredu o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Uskutočnenie VI. zmeny rozpočtu r. 2020
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VI. zmene rozpočtu
5. Výročná správa SMM za rok 2019
6. Návrh VII. zmeny rozpočtu r. 2020
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VII. zmene rozpočtu
8. Žiadosť o NFP na projekt „Moderné technológie pre Holíč"
9. Interpelácie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor
Dokumentácia

 

Prílohy

MSZ__-_22.07.2020.ZIP

MSZ__-_22.07.2020.ZIP
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 2,34 MB
Dátum vloženia: 17. 7. 2020 7:53
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 7. 2020 7:54
Autor: