Mesto Holíč
MestoHolíč

Verejná vyhláška - vykonanie deratizácie

od 25.10.2021 do 29.11.2021

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Verejná vyhláška

podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní       

                               

Primátor Mesta Holíč v záujme starostlivosti o vytváranie  a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods.3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 53 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e

vykonanie  deratizácie

objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb – občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb na území mesta Holíč v termíne

od 25.10.2021 do 29.11.2021

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia  vykonajú deratizáciu v objektoch určených na podnikanie,  v objektoch  školských zariadení, zdravotníckych  zariadení, zariadení sociálnych služieb,  v bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a  v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných  zariadeniach, v skladoch potravín a poživatín, v skladoch ďalších komodít a na skládkach komunálneho odpadu. 

Fyzické osoby – občania  vykonajú deratizáciu v pivničných priestoroch rodinných a bytových domov a pri chovoch hospodárskych zvierat.

Realizácia deratizácie  musí  byť vykonaná prostredníctvom firiem, ktoré  majú na túto činnosť oprávnenie, alebo svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami určenými na tento účel.

Objekty,  v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu  škodcov.

Vykonanie deratizácie  preukážu fyzické  a právnické osoby  potvrdením, ktoré zašlú na Regionálny úrad  verejného zdravotníctva  so sídlom v Senici, Kolónia č. 557, 905 01 Senica.  Potvrdenie vydá firma, ktorá deratizáciu vykonala.

V prípade, že deratizáciu vykonajú podnikatelia  svojpomocne, predložia na Regionálny úrad  verejného zdravotníctva  so sídlom v Senici čestné prehlásenie doložené  pokladničným  blokom  z predajne s uvedeným názvom prípravku, ktorý  bol na deratizáciu použitý do 14 dní od vykonania deratizácie.

Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel. Škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami – napr. salmonelózy, leptospirózy  a pod.

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Holíč.

 

                                                                                               PhDr. Zdenko Čambal, v.r.

                                                                                                primátor mesta Holíč

Dátum vloženia: 10. 11. 2021 15:53
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2021 15:54
Autor: Ing. Tomáš Langer