Mesto Holíč
MestoHolíč

Mestské zastupiteľstvo 6.5.2021

Mestské zastupiteľstvo 6.5.2021 1

Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 6.5.2021 o 14:00hod.

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 06.05.2021, t.j. vo štvrtok o 14 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Analýza ekonomickej výhodnosti SMM Holíč, s.r.o.
4. Záverečný účet Mesta Holíč za rok 2020
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
6 .Uskutočnenie II. a III. zmeny rozpočtu r. 2021
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k II. a III. zmene rozpočtu r. 2021
8. Výročná správa SMM Holíč, s.r.o. za rok 2020
9. Návrh IV. zmeny rozpočtu r. 2021
10.Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu IV. zmeny rozpočtu r. 2021
11. Zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.
12.Správa o výsledkoch kontrol za obdobie január až apríl 2021
13.Návrh na schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta
14.Dodatok č. 3 k VZN č. 94- Rokovací poriadok MsZ v Holíči
15.Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine MŠ Lúčky 14, Holíč
16. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie
2022-2026
17. Správa o činnosti Mestskej polície v Holíči za rok 2020
18. Správa o činnosti Mestskej knižnice v Holíči za rok 2020
19. Správa o činnosti DHZ Holíč za rok 2020
20. Majetkové prevody
20/1. Zmluvný prevod pozemku ul. Vrádištská, k. ú. Holíč
20/2. Zmluvný prevod pozemku ul. Pod hrebeňom, k. ú. Holíč
20/3. Zmluvný prevod pozemku ul. Pod hrebeňom, k. ú. Holíč
20/4. Zmluvný prevod pozemku pod stavbou garáže ul. Kollárova v k. ú.
Holíč
20/5. Zriadenie vecného bremena po realizácii energetického zriadenia, ul.
Kátovská, k. ú. Holíč
20/6. Zmluvný prevod pozemku pod vybudovanými parkovacími miestami, ul.
Rodinné domky, k. ú. Holíč
20/7. Zmluvný prevod časti pozemku, ul. Hurbanova, k. ú. Holíč
20//8.Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom,
ul. D Rapanta
20/9.OVS- zámer prenájmu pozemku na Ul. Márie Terézie a schválenie súťažných
podmienok
20/10.OVS- zámer prenájmu pozemku na ul. Svätojánska a schválenie súťažných
podmienok
20/11.Infromatívna správa o nakladaní s nehnuteľnosťami v roku 2020
20/12.Porovnanie stavu majetku za rok 2020
20/13.Nájom časti pozemku pre vybudovanie oddychového miesta so zázemím ,
k.ú. Holíč
21. NFP
21/1. Žiadosť o NFP k projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska M. Nešpora
II.etapa“
21/2. Žiadosť o NFP k projektu „Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy
v meste Holíč“
21/3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „ Rekonštrukcia NKP – Holíčsky
zámok – Stavba hospodárska V. a VI.
21/4. Žiadosť o NFP k mikroprojektu „Hony, lovy a hostiny“
22. Návrhy na udelenie ocenení v roku 2021
23. Štatút Kroniky mesta Holíč
24. Interpelácie poslancov
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Záver

 

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dátum vloženia: 4. 5. 2021 7:51
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2021 7:53
Autor: Ing. Tomáš Langer

Predpověď počasia

dnes, nedeľa 16. 5. 2021
mierny dážď 16 °C 11 °C
pondelok 17. 5. silný dážď 14/7 °C
utorok 18. 5. slabý dážď 14/6 °C
streda 19. 5. slabý dážď 15/8 °C

Facebook