Mesto Holíč
MestoHolíč

Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za  nevýherné hracie prístroje  1

na rok 2022

V zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  do 31. januára 2022.

     Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému 1. januára 2022 vzniká alebo 31. decembra 2021 zaniká daňová povinnosť, kedy sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, má vydané právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné kolaudačné rozhodnutie, zmení sa mu účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať priznanie sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorému prvýkrát vzniká nárok  na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku, ktorý je  vlastníkom pozemkov, ktoré slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ďalej na daňovníka, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

     Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. Uvedené tlačivo je k dispozícii na stránke www.holic.sk alebo si ho daňovníci  môžu osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Holíči, na finančnom oddelení, ktoré sa nachádza v budove Mestskej polície.

V roku 2022 správca dane - Mesto Holíč vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím, v ktorom určí lehoty splátok na zaplatenie a spôsob označenia týchto splátok.  

Sadzby pre daň z nehnuteľností, daň za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie  prístroje na rok 2022 zostávajú v rovnakej výške ako v roku 2021. Uvedené sú vo Všeobecne záväzných nariadeniach Mesta Holíč č. 114 a 115, ktoré nájdete na stránke www.holic.sk.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane  

z pozemkov na :

  • pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu vo výške 50 % z daňovej povinnosti

zo stavieb na :

  • stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50 % z daňovej povinnosti
  • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu vo výške 50 % z daňovej povinnosti.

 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane

z pozemkov na :

  • pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
  • pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie

zo stavieb na :

      -   stavby  vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené  

     na podnikanie

 

Daňové subjekty sú povinné do 31.01.2022 :

  • pri znížení dane z dôvodu veku /pri vlastníctve pozemkov/ – podať priznanie k dani z nehnuteľností s prílohou na zníženie
  • pri znížení dane z dôvodu držiteľa preukazu FO s ŤZP – podať priznanie s prílohou na zníženie, s fotokópiou držiteľa preukazu FO s ŤZP a fotokópiou rozhodnutia príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhodnutie vydal s uvedením termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

      -    pri oslobodení – podať priznanie k dani z nehnuteľností s prílohou na oslobodenie

Dátum vloženia: 4. 1. 2022 10:38
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 1. 2022 10:39
Autor: Ing. Tomáš Langer

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
4
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
3
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
3
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Predpověď počasia

dnes, piatok 12. 8. 2022
slabý dážď 28 °C 12 °C
sobota 13. 8. oblačno 26/14 °C
nedeľa 14. 8. oblačno 29/17 °C
pondelok 15. 8. slabý dážď 31/17 °C

Facebook