Obec Holíč
MestoHolíč

Obchodné verejné súťaže

Obchodná verejná sútaž č. 43

M e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč
obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

1, na predaj stavebného pozemku na Ul. Márie Terézie v k. ú. Holíč

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul. č. 5, Holíč (hlavná budova Msú)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 30.06.2020 o 12.00 hod.

 OVS43.zip

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

 

Obchodná verejná súťaž

Vyvesené: 9. 6. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020