Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Reštaurátorský výskum v priestoroch Zámockej kaplnky a priľahlých miestnostiach severného krídla NKP Holíčsky zámok ukončený

Reštaurátorský výskum v priestoroch Zámockej kaplnky a priľahlých miestnostiach severného krídla NKP Holíčsky zámok ukončený 1

odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

Ministerstvo kultúry SR každoročne koncom roka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov, ktorej hlavným účelom je ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Tak ako každý rok, aj tento rok sa mesto Holíč začiatkom decembra 2022 zapojilo do uvedenej výzvy s projektom: „Holíč, Kaštieľ s areálom, Zámocká ul. č. 391, č. ÚZPF 613/1, Vykonanie výskumov v priestoroch Zámockej kaplnky a priľahlých miestnostiach severného krídla“, ktorý bol zaradený do programu 1. Obnovme si svoj dom, podprogramu 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok. Uvedený projekt bol schválený a z Ministerstva kultúry SR nám bola pridelená dotácia vo výške 10 000 €, pričom  spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta je vo výške 5 %. Po podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2023 č. MK-5875/2022-180 sa začal proces realizácie daného projektu. 

Zhotoviteľ diela – spoločnosť Restau.Art Bratislava, zastúpená Mgr. art. Michalom Pleidelom, Mgr. art. Tomášom Kružlíkom a Mgr. art. Andrejom Krchňákom vykonala v priestoroch Zámockej kaplnky, ktorá slúžila ku konaniu súkromných bohoslužieb pre cisára Františka Štefana I. Lotrinského a okruh členov jeho dvora a priľahlých miestnostiach severeného krídla reštaurátorský výskum a spracovala aj Návrh na reštaurovanie. Výskumom bola potvrdená existencia dispozície zo 17. storočia (drevené prvky a omietky). Následne bola v 18. storočí realizovaná kaplnka vrátane štukovej výzdoby a oltára. V priľahlých priestoroch taktiež prišlo k predeleniu priečkami a dostavbe medzipodlažia. Ďalšia veľká stavebná úprava prebehla v 19. storočí, pri ktorej v rámci kaplnky bola rešpektovaná štuková výzdoba a oltár, avšak povrchy boli vo veľkej miere obnovené a doplnené. Všetky plochy stien a stropov v kaplnke i priľahlých miestnostiach boli v 19. storočí otlačené a nanovo omietnuté. V byte hlavnej komornej vznikla maliarska ornamentálna výzdoba. Daný výskum bol realizovaný v súlade s podmienkami definovanými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trnava.  

Zrealizovaním uvedeného projektu sme vykonali prvý krok k postupnej rekonštrukcii NKP Holíčsky zámok. Mesto Holíč sa aj v tomto roku zapojilo do vyhlásených výziev MK SR a predložilo dve žiadosti o dotáciu na rok 2024. Prvá je zameraná na obnovu fasády budovy Tabačiarne a druhá sa týka komplexnej obnovy NKP – Bastión severovýchodný. 


„Projekt bol finančne podporený z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

Dátum vloženia: 19. 12. 2023 7:40
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 12. 2023 7:41
Autor: Ing. Tomáš Langer