Holíčan - dvojtýždenník

alt

Holíčan. Dvojtýždenník pre Holíč a okolie. Vydáva Mesto Holíč.

Zodpovedný: Ladislav Novák


Redakčná uzávierka: 10 dní pred termínom vydania Vychádza k 1. a 16. v každom mesiaci.

Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje príspevky skrátiť, alebo neuverejniť. Uverejnené príspevky nie sú honorované.
Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. 

 

 

INZERCIA                                                                                             ARCHÍV

 

Tlač: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
web: www.zapadotlac.sk

13