Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Holíčan - dvojtýždenník

alt

Holíčan. Dvojtýždenník pre Holíč a okolie. Vydáva Mesto Holíč.

Zodpovedný: Ladislav Novák
Redakčná rada: predseda - Rastislav Caletka
členovia - Mgr. Viliam Bystrický, PaedDr. Ivan Hnát, Mgr. Marta Pavlačková, MUDr.Ján Rak.


Redakčná uzávierka: 10 dní pred termínom vydania Vychádza k 1. a 16. v každom mesiaci.

Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje príspevky skrátiť, alebo neuverejniť. Uverejnené príspevky nie sú honorované.
Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. 

 

INZERCIA                                                                                             ARCHÍV

 

Tlač: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
web: www.zapadotlac.sk

13