slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Holíčan - dvojtýždenník

alt

Holíčan. Dvojtýždenník pre Holíč a okolie. Vydáva Mesto Holíč.

Zodpovedný: Ladislav Novák
Redakčná rada: predseda - Rastislav Caletka
členovia - Mgr. Viliam Bystrický, PaedDr. Ivan Hnát, Mgr. Marta Pavlačková, MUDr.Ján Rak.


Redakčná uzávierka: 10 dní pred termínom vydania Vychádza k 1. a 16. v každom mesiaci.

Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje príspevky skrátiť, alebo neuverejniť. Uverejnené príspevky nie sú honorované.
Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. 

 

INZERCIA                                                                                             ARCHÍV

 

Tlač: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
web: www.zapadotlac.sk

13