slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Mestské zastupiteľstvo

Dokumenty 

Termíny zasadania pre rok 2018:

01.03.2018
17.05.2018
15.06.2018 - slávnostné
(zmena termínu vyhradená)

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení je mestské zastupiteľstvo orgánom mesta.
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Vyhradené právomoci mestského zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo v Holíči je podľa § 11 ods. 3 písmena i) zložené zo 16 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti vedie rokovanie zástupca primátora, resp. iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

Primátor môže poveriť zástupcu primátora alebo niektorého z členov pracovného predsedníctva vedením rokovania MsZ alebo jeho časti. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím. Rokovania mestského zastupiteľstva sú spravidla verejné. Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. Zápisnice a uznesenia z rokovaní mestského zastupiteľstva sú obyvateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta a na oddelení Právnom a správy majetku MsÚ.

Vo volebnom období 2014 - 2018 pracuje v tomto zložení:

Volebný obvod č. 1
                                                    
Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová 1-14, Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku, Kukučínova, M.R.Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova, Schiffelova, Ulica A. Dubčeka
Miroslav Bilick resize
Ing. Miroslav Bilický
, Bratislavská 35 
Svrckova MUDr. foto uvod . resize  
MUDr. Andrea Švrčková, Schiffelova 17

Volebný obvod č. 2
 
Ulice: D. Rapanta, Hodonínska 15, Hollého, Jednoradová 15-16, Lesná, Ružová, Staničná
Jozef Hrueck resize
Mgr. Jozef Hrušecký,  
Lesná 13
Roman Hrnirk resize
Ing. Roman Hrnčirík
, Hollého 129

Volebný obvod č. 3

Ulice: Bernolákova, Hodonínska 1 -11, Hviezdoslavova, Lúčky, M.Nešpora 33-34, Nám. mieru, Nám sv. Martina, Pri kaštieli 25-26, Školská, Zámocká
Miroslav Jobus resize
Miroslav Jobus
,
Bratislavská 47
Nataa Londarevov resize
Ing. Nataša Londarevová
, Vrádištská 25

Volebný obvod č. 4

Ulice: Hurbanova, M. Nešpora 1-6, 9-31, 35-45, Moyzesova
Peter Oveka resize
Ing. Peter Ovečka
, Lúčky 1
Vegh Jaroslav
Ing. Jaroslav Végh
, M. Nešpora  38

Volebný obvod č. 5

Ulice: Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli 1-24, Svätojánska
Peter termensk resize
Peter Štermenský,
M. Nešpora  41
Eduard Vesel resize
Mgr. Eduard Veselý
, Pri kaštieli 14


Volebný obvod č. 6

Ulice: SNP 9 – 47, Kollárova, Pod hrebeňom
Marek Pollk resize
MUDr. Marek Pollák ,
Bratislavská 20
Rastislav Caletka resize
Rastislav Caletka,  
Pri štadióne 8B

Volebný obvod č. 7

Ulice: Bratislavská , J.J. Boora, SNP 1- 8, Ulica Márie Terézie
Lenka Ltalov resize
PhDr., PhD.Lenka Látalová ,
Ulica Márie Terézie
Jozef Vlej resize
Ing. Jozef Vlčej
, Ulica Márie Terézie 55

Volebný obvod č. 8 

Ulice:  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska , Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká 
Igor Bartok resize
Ing. Igor Bartošík,
Pod sýpkou 15
Jarmila Duffkov resize
Jarmila Duffková
, Palárikova 8 
13