Mestské zastupiteľstvo

Dokumenty 

Termíny zasadania pre rok 2018:

01.03.2018
17.05.2018
15.06.2018 - slávnostné
13.09.2018
29.10.2018
(zmena termínu vyhradená)

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení je mestské zastupiteľstvo orgánom mesta.
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Vyhradené právomoci mestského zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo v Holíči je podľa § 11 ods. 3 písmena i) zložené zo 16 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti vedie rokovanie zástupca primátora, resp. iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

Primátor môže poveriť zástupcu primátora alebo niektorého z členov pracovného predsedníctva vedením rokovania MsZ alebo jeho časti. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím. Rokovania mestského zastupiteľstva sú spravidla verejné. Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. Zápisnice a uznesenia z rokovaní mestského zastupiteľstva sú obyvateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta a na oddelení Právnom a správy majetku MsÚ.

Vo volebnom období 2014 - 2018 pracuje v tomto zložení:

Volebný obvod č. 1
                                                    
Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová 1-14, Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku, Kukučínova, M.R.Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova, Schiffelova, Ulica A. Dubčeka
Miroslav Bilick resize
Ing. Miroslav Bilický
, Bratislavská 35 
Svrckova MUDr. foto uvod . resize  
MUDr. Andrea Švrčková, Schiffelova 17

Volebný obvod č. 2
 
Ulice: D. Rapanta, Hodonínska 15, Hollého, Jednoradová 15-16, Lesná, Ružová, Staničná
Jozef Hrueck resize
Mgr. Jozef Hrušecký,  
Lesná 13
Roman Hrnirk resize
Ing. Roman Hrnčirík
, Hollého 129

Volebný obvod č. 3

Ulice: Bernolákova, Hodonínska 1 -11, Hviezdoslavova, Lúčky, M.Nešpora 33-34, Nám. mieru, Nám sv. Martina, Pri kaštieli 25-26, Školská, Zámocká
Miroslav Jobus resize
Miroslav Jobus
,
Bratislavská 47
Nataa Londarevov resize
Ing. Nataša Londarevová
, Vrádištská 25

Volebný obvod č. 4

Ulice: Hurbanova, M. Nešpora 1-6, 9-31, 35-45, Moyzesova
Peter Oveka resize
Ing. Peter Ovečka
, Lúčky 1
Vegh Jaroslav
Ing. Jaroslav Végh
, M. Nešpora  38

Volebný obvod č. 5

Ulice: Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli 1-24, Svätojánska
Peter termensk resize
Peter Štermenský,
M. Nešpora  41
Eduard Vesel resize
Mgr. Eduard Veselý
, Pri kaštieli 14


Volebný obvod č. 6

Ulice: SNP 9 – 47, Kollárova, Pod hrebeňom
Marek Pollk resize
MUDr. Marek Pollák ,
Bratislavská 20
Rastislav Caletka resize
Rastislav Caletka,  
Pri štadióne 8B

Volebný obvod č. 7

Ulice: Bratislavská , J.J. Boora, SNP 1- 8, Ulica Márie Terézie
Lenka Ltalov resize
PhDr., PhD.Lenka Látalová ,
Ulica Márie Terézie
Jozef Vlej resize
Ing. Jozef Vlčej
, Ulica Márie Terézie 55

Volebný obvod č. 8 

Ulice:  29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska , Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká 
Igor Bartok resize
Ing. Igor Bartošík,
Pod sýpkou 15
Jarmila Duffkov resize
Jarmila Duffková
, Palárikova 8 
13