Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Komisie mestského zastupiteľstva v Holíči


Dokumenty  


Pre volebné obdobie 2018-2022 bolo zriadených 7 komisií:

Komisia finančná a podnikateľskej činnosti   
Predseda: Mgr. Jozef Hrušecký 
Podpredseda: Ing. Vladimír Horák
Členovia: Ing. Marián Honza, Csc., Rastislav Caletka, Ing, Igor Pollák, Ing. Renáta Kormanová, Ing. Michal Jánošík, Ing. Štefan Duffek, Dušan Ivan, Ivan Kepák
Komisia stavebnej činnosti a životného prostredia
Predseda: Ing. Peter Ovečka
Podpredseda:  Dušan Ivan
Členovia: Ing. Peter Harský, Jaroslav Minařík, Ing. Jozef Valúch, Mgr. Lukáš Čambal, Ing. Jozef Vlčej, Ing. Martin Kadlec, Mgr. Art. Zuzana Zimková, Ivan Kepák
Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na  činnosť primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ
Predseda : Peter Králik
Podpredseada : Ing. Štefan Duffek
Členovia: Mgr. Jaroslav Čarský, Ing. Igor Pollák, Mgr. Pavol Mihál, PhDr. Jozef Vlčej, PhD., JUDr. Boris Horváth, Július Šebesta, Bc. Kevin Richter, Mgr. Branislav Mlynka
Komisia  školstva, kultúry a športu

Predseda: Ing. Boris Bízek
Podpredseda: Mgr. Ľubica Olivová
Členovia: Mgr. Radovan Srnec, Ing. Romana Svatíková, Mgr. Karin Hepnerová, Mgr. Katarína Mičová, Mgr. Pavol Mihál, Petronela Bradáčová, Michal Sládek, Mgr. Dana Janečková

Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová
Predseda: Mgr. Dana Janečková
Podpredseda: Ivan Kepák
Členovia: PhDr. Marta Richterová, JUDr. Viera Kučerová, Lukáš Valúch, Jarmila Duffková, Mgr. Marek Kollár, Mgr. Alena Kučerová, Anna Samsonová, Mgr. Marián Tomáš
Komisia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Predseda: PhDr. Lenka Látalová, PhD.
Podpredseda: Ing. Štefan Duffek 
Členovia: Rastislav Caletka, Zdenek Švejcar, Ing. Ján Kubík, Mgr. Evamária Veselská, Ing. Ľudmila Mičová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

Predseda: Peter Štermenský
Členovia: PhDr. Lenka Látalová, PhD., Mgr. Marek Kollár

13