Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času

MESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kolárova 21, 908 51 Holíč

Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona MŠ SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
◘ minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
◘ 1. atestácia

Ďalšie požiadavky:
◘ znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
◘ komunikačné a organizačné schopnosti
◘ základná znalosť problematiky riadenia
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
◘ občianska bezúhonnosť
◘ spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
◘ znalosť cudzieho jazyka vítaná

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:
◘ prihláška na výberové konanie
◘ overené doklady o vzdelaní
◘ doklad o absolvovaní I. atestácie
◘ potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
◘ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
◘ štruktúrovaný životopis
◘ vlastný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času (max. 3-4 strany)
◘ písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 07.06.2017 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč s označením „Výberové konanie na riaditeľa CVČ„ a v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ"
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Holíči dňa 28.04.2017 PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Zápis do materskej školy

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole a zároveň v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Lúčky 14, Holíč oznamuje:

že zápis* detí na školský rok 2017/18 sa bude konať v dňoch 30.05.2017 od 13.00-16.30 hod. v priestoroch MŠ Lúčky Holíč a 31.05.2017 od 13.00-16.30 hod. v priestoroch EP J. Čabelku 4, Holíč. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky www.msholic.sk

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili piaty rok veku
• deti s odloženou školskou dochádzkou
• deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
• deti, ktoré k 31.augustu 2017 dovŕšia vek 3-4 roky
• deti, ktoré majú deň nástupu 04.september 2017

Ostatné kritériá :
• deti vo veku 3 – 5 rokov, ktoré majú zamestnaných oboch rodičov
• deti, ktoré nastúpia do MŠ 04.septembra 2017
• deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Deti , narodené od 01.septembra 2014 – 31.mája 2015 sa môžu zúčastniť zápisu, ale prijaté budú až po prijatí starších detí, ak je ešte voľná kapacita MŠ. Tieto mladšie deti musia byť však odplienkované a ovládať základné psychohygienické návyky.

* do MŠ je okrem stanovených dní možnosť doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa v priebehu celého školského roka

Daša Sládková
riaditeľka MŠ

Zápis do 1. ročníka základných škôl pre rok 2017/2018

skolaV súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách sa
zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 uskutoční
4. apríla a 5. apríla 2017 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl
na Bernolákovej a Školskej ulici.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v období od 1.septembra 2016 do 31.augusta 2017 dosiahne šesť rokov, je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Túto povinnosť majú i rodičia detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň detí, u ktorých je predpoklad, alebo ktorých rodičia si želajú odklad povinnej školskej dochádzky.
K zápisu by si mali rodičia priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím doklad o zdravotnom postihnutí a finančné prostriedky na zápisné vo výške 10 € /poplatok slúži na nákup učebných pomôcok pre budúcich prváčikov/.
Ak ešte nie ste celkom rozhodnutí, na ktorú z holíčskych škôl svoje dieťa prihlásite, bližšie informácie a zameranie školy nájdete na ich webových stránkach: ZŠ Bernolákova www.zs-holic.edupage.org a ZŠ Školská www.zsholic.sk.

Želáme budúcim holíčskym prváčikom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy!

Zápis do 1. ročníka základných škôl pre rok 2016/2017

skolaV súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách sa
zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 uskutoční
5. apríla a 6. apríla 2016 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl
na Bernolákovej a Školskej ulici.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v období od 1.septembra 2015 do 31.augusta 2016 dosiahne šesť rokov, je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Túto povinnosť majú i rodičia detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň detí, u ktorých je predpoklad, alebo ktorých rodičia si želajú odklad povinnej školskej dochádzky.
K zápisu by si mali rodičia priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím doklad o zdravotnom postihnutí a finančné prostriedky na zápisné vo výške 7 € /poplatok slúži na nákup učebných pomôcok pre budúcich prváčikov/.
Ak ešte nie ste celkom rozhodnutí, na ktorú z holíčskych škôl svoje dieťa prihlásite, bližšie informácie a zameranie školy nájdete na ich webových stránkach: ZŠ Bernolákova www.zs-holic.edupage.org a ZŠ Školská www.zsholic.sk.

Želáme budúcim holíčskym prváčikom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy!

Zápis do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2015/2016

pocitadlo skolaV súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách sa
zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 uskutoční
27. januára a 28. januára 2015 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl
na Bernolákovej a Školskej ulici.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v období od 1.septembra 2014 do 31.augusta 2015 dosiahne šesť rokov, je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Túto povinnosť majú i rodičia detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň detí, u ktorých je predpoklad, alebo ktorých rodičia si želajú odklad povinnej školskej dochádzky.
K zápisu by si mali rodičia priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím doklad o zdravotnom postihnutí a finančné prostriedky na zápisné vo výške 7 € /poplatok slúži na nákup učebných pomôcok pre budúcich prváčikov/.
Ak ešte nie ste celkom rozhodnutí, na ktorú z holíčskych škôl svoje dieťa prihlásite, bližšie informácie a zameranie školy nájdete na ich webových stránkach: ZŠ Bernolákova www.zs-holic.edupage.org a ZŠ Školská www.zsholic.sk.

Želáme budúcim holíčskym prváčikom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy!
13