Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Imatrikulácia prvákov ZŠ Bernolákova

Sample Image15. a 16. október sa stal veľkým dňom pre všetkých prvákov z oboch holíčskych základných škôl. Od 2.septembra sú ich riadnymi žiakmi, v tieto dni však boli počas slávnostných imatrikulácií v dome kultúry oficiálne prijatí deviatakmi do cechu žiackeho.
Na imatrikulačnú slávnosť ZŠ Bernolákova v stredu 15.októbra okrem rodičov či najbližších príbuzných detí zavítali aj predstavitelia mesta, zástupca primátora Rastislav Caletka, prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová, vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí František Janeček a za Spoločný školský úrad Zdenka Cintulová.
Po privítaní a príhovore zástupkyne riaditeľa školy Renáty Studeničovej prišiel predovšetkým našich najmenších školákov pozdraviť a poriať im veľa úspechov zástupca primátora Rastislav Caletka.

Čítať ďalej...

Školské stravovanie - Oznam

V súvislosti so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Holíč o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni oznamujeme rodičom žiakov, ktorí doteraz neboli stravníkmi školskej jedálne a majú záujem o poskytovanie stravovania v školskej jedálni pre dieťa aby prihlásili dieťa na stravovanie v termíne do 31.08. 2008. Rodičia žiakov, ktorí pokračujú v stravovaní z predchádzajúceho školského roku by sa mali informovať na výšku úhrady príspevku (príspevok bude zvýšený od 01.09.2008 o 3,- Sk /0,01€/ na jeden obed v Školskej kuchyni a školskej jedálni, Školská 2a Holíč.

Čítať ďalej...

Do pozornosti rodičom školákov

Mesto Holíč týmto oznamuje, že podľa výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5.decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR rodičia detí, ktoré navštevujú základnú školu alebo materskú školu a príjmy v ich rodinách nepresahujú životné minimum (platnosť od 1.7.2008 životné minimum: 1. osoba 5.390,- Sk, 2. osoba 3.760,- Sk a dieťa 2.460,- Sk), si môžu uplatniť dotácie na poberanie príspevku na stravu, školské potreby a motivačný príspevok zo štátneho rozpočtu SR.
Žiadosti o dotáciu pre školský rok 2008/2009 treba odovzdať na Mesto Holíč, odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva (info na tel. č. 668 20 11, sl. Valová).
Termín odovzdania žiadosti je do 5.8.2008.

Tanečníci zo zušky koncertovali

Sample Image
Už tradične v závere školského roka usporadúva Základná umelecká škola v Holíči koncerty žiakov jednotlivých odborov.
Výnimkou nebol ani tohtoročný 20.máj, kedy sa v dome kultúry uskutočnil verejný koncert tanečného odboru.

Čítať ďalej...

Predškoláci sa zabávali pri matematických hrách

Sample ImagePredškoláci sa zabávali pri matematických hrách
Matematické hry múdrej Pani sovy. Takto nazvali organizátorky  z Kabinetu rozvoja základných matematických predstáv pri materských školách v okrese Skalica zábavné podujatie, ktoré v spolupráci s Kabinetom rozvíjania poznania pripravili už po šiestykrát v priestoroch holíčskeho domu kultúry.

Čítať ďalej...

13