Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Imatrikulácie holíčskych prvávkov

Sample ImageJedným z podujatí, ktoré sa na oboch holíčskych základných školách stali už tradičnými, sú imatrikulácie prvákov. Najmenších školákov do kolektívu Základnej školy na Školskej slávnostne prijali v stredu 7.októbra. Pozvánku do domu kultúry okrem rodičov detí prijali všetci traja členovia manažmentu Mesta Holíč, vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček i Zdenka Cintulová zo Spoločného školského úradu.
Po ich privítaní riaditeľ školy Roman Švec v príhovore okrem iného vyslovil presvedčenie, že aj spomedzi tohtoročných prvákov bude veľa úspešných žiakov, riešiteľov olympiád i ďalších vedomostných či športových súťaží a že tak budú vzorne reprezentovať a šíriť dobré meno školy i mesta.

Čítať ďalej...

HOLÍČSKA EKOTRIEDA šk. roka 2009/2010

Ekovýchovná súťaž o najlepšiu  triedu v zbere viacvrstvových (tetrapakových) obalov

Termín vyhlásenia: 15. október 2009
Vyhlasovateľ: Primátor mesta Holíč
Organizátor: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Odborný garant: Ing. Veronika Pekárová  – referent životného prostredia, Mesto Holíč
Spoluorganizátor: KURUC COMPANY spol.  s r. o.
Cieľ súťaže:  Hlavným cieľom súťaže je motivácia a zapojenie detí a žiakov do zlepšenia životného prostredia  v meste Holíč. Súťaž by  mala aktivovať nielen samotné deti a žiakov, ale mala by zapojiť  aj  pedagógov a rodičov a podporiť tak trvalo udržateľný rozvoj. V kontexte riešenia konkrétneho enviromentálneho problému je očakávaný aj výchovný aspekt. Ďalším cieľom súťaže je aktivizácia škôl smerujúca k ich zapojeniu sa do celoslovenského projektu „EKOPAK“, ktorý organizuje Slovenská agentúra životného prostredia.  

Čítať ďalej...

Deň Zeme na ZŠ Bernolákova

Sample Image22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky zameranú akciu tak ako po minulé roky v tento deň usporiadala aj Základná škola na Bernolákovej. Žiaci spolu s ich učiteľmi pri tejto príležitosti pripravili rôzne environmentálne aktivity a škola netradične zorganizovala aj jednu sprievodnú akciu, Deň otvorených dverí.

Čítať ďalej...

Zníženie alebo odpustenie školného v školách a školských zariadeniach

Mesto Holíč oznamuje, že ako zriaďovateľ  škôl a školských zariadení v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Holíč č. 53 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi. Žiadosť sa podáva na Mestskom úrade v Holíči, Bratislavská 5.

Mgr. František Janeček
vedúci odd. školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva

Imatrikulácia prvákov ZŠ Školská

Sample ImagePrijať medzi seba svojich najmenších žiakov sa opäť rozhodli aj na holíčskej Základnej škole na Školskej. Vo štvrtok 16.októbra pozvali prváčikov a ich rodičov či najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do domu kultúry. Okrem nich riaditeľ školy Roman Švec v úvode privítal aj pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbal primátor mesta Zdenko Čambal, jeho zástupca Rastislav Caletka, predstavitelia odborov školstva mestského úradu František Janeček a Zdenka Cintulová, poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Zethyová i vedúca Klubu umelcov Genesis Katarína Vyskočilová.
Z pódia v novovymaľovanej veľkej sále, ktorú už niekoľko dní  krášli aj nová opona, sa po úvodných slovách riaditeľa školy prihovoril prváčikom aj primátor Zdenko Čambal.

Čítať ďalej...

13