Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

„HOLÍČSKA EKOTRIEDA šk. roka 2011/2012“

Ekovýchovná súťaž o najlepšiu triedu v zbere viacvrstvových (tetrapakových) a v zbere hliníkových obalov

Termín vyhlásenia: 15. október 2011
Vyhlasovateľ: Primátor mesta Holíč
Organizátor: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Odborný garant: Ing. Jakub Tokoš – referent životného prostredia, Mesto Holíč
Spoluorganizátor: KURUC COMPANY spol. s.r.o., Eco-recycling, s.r.o., Holíč.

Cieľ súťaže: Hlavným cieľom súťaže je motivácia a zapojenie detí a žiakov do zlepšenia životného prostredia v meste Holíč. Okrem detí a žiakov by súťaž mala aktivovať a do zberu zapojiť aj pedagógov a rodičov, a tak zvýšiť environmentálne povedomie širšieho okruhu obyvateľov mesta Holíč. Ďalším cieľom súťaže je aktivizácia škôl smerujúca k ich zapojeniu sa do celoslovenského projektu „EKOPAK", ktorý organizuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Čítať ďalej...

Školská jedáleň - Oznam

Školská jedáleň, Školská 2A Holíč oznamuje záujemcom o stravovanie v školskom roku 2011-2012, že je potrebné zaplatiť zálohovú platbu za stravovanie na mesiac september do 15. augusta 2011 na účet číslo 1779063551/0200, ktorý je rovnaký ako v minulom školskom roku. Zálohové platby sú:

 

pre žiakov 1. – 4. ročníka                                                  20,20 €

pre žiakov 5. – 9. ročníka                                                  21,80 €

a pre žiakov strednej odbornej školy                               23,80 €

 

Ďalej je potrebné na tieto platby zadať trvalý príkaz so splatnosťou do 15. dňa v príslušnom mesiaci a s poslednou zálohovou platbou na mesiac jún 2012 v mesiaci máj 2012. To neplatí pre žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi alebo ak príjem takýchto rodín je najviac vo výške životného minima.

 

Každý stravník sa musí prihlásiť na stravovanie vyplnením zápisného lístka v kancelárii Školskej jedálne, Školská 2A Holíč v pracovných dňoch od 25. augusta do 2. septembra 2011 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. Súčasne mu bude vydaný preukaz stravníka. To platí aj pre žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi alebo ak príjem takýchto rodín je najviac vo výške životného minima.

OZNAM MŠ

Riaditeľstvo MŠ, Lúčky 14 Holíč oznamuje, že v čase letných prázdnin bude otvorené vždy len jedno pracovisko MŠ a to nasledovne:

od 01.07.2011-31.07.2011 bude otvorená MŠ,Lúčky
od 01.08.2011-31.08.2011 bude otvorená MŠ AT Čabelku.

Zápis do MŠ

Riaditeľka MŠ v Holíči oznamuje, že zápis do MŠ pre školský rok 2011/12 bude prebiehať v termíne od 01.03.2011 - 02.03.2011 v čase od 08.00 -16.00 hod., v kancelárii riaditeľky MŠ Lúčky 14, Holíč. Na zápis nie je nutná prítomnosť dieťaťa. Deti budú prijaté už len na dve pracoviská a to: do MŠ, Lúčky a ET Čabelku

Čítať ďalej...

Zápis do 1. ročníka základnej školy

zapisV súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2011/2012 uskutoční  25. a 26. januára 2011 v čase od 13°° hod. do 17°° hod. v priestoroch oboch základných škôl na Bernolákovej a Školskej ulici.

Čítať ďalej...

13