Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

ZÁPIS detí do materskej školy

Riaditeľstvo MŠ Lúčky v Holíči oznamuje, že zápis detí na školský rok 2014/15 bude prebiehať v dňoch 04.marca a 05.marca 2014,v čase od 13.00 – 16.00 hod., v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ Lúčky.
K zápisu nie je nutná účasť dieťaťa. So sebou si prineste:

• Vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie
• /potvrdená od detského lekára/
• kópiu rodného listu dieťaťa
• občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

Kritéria prijatia dieťaťa do MŠ:
1. deti,ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky
2. deti, ktoré dovŕšia vek najmenej 3 roky do septembra 2014
3. deti zamestnaných rodičov
4. trvalý pobyt v Holíči
5. VÝNIMOČNE budú prijaté deti , ktoré sú mladšie ako 3 roky, ak to dovoľuje kapacita MŠ

pozn.Žiadosť je možné vyzdvihnúť kedykoľvek na oboch pracoviskách, prípadne stiahnuť z www.msholic.sk

Zápis do materskej školy na rok 2013/14

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, LÚČKY 14, HOLÍČ
A ALOKOVANÝCH  TRIED NA UL. J.ČABELKU

pre školský rok 2013 / 2014

sa uskutoční v dňoch 04. – 05. marca 2013 v čase od 13.00 do 16.00 hod. ,

v priestoroch MŠ Lúčky /kancel.riad/

Čítať ďalej...

13