Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Zápis detí do materskej školy š.r. 2019 /2020

Riaditeľka Materskej školy Lúčky 14 v Holíči v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy /ďalej len MŠ/ na školský rok 2019/2020.

Zápis detí do MŠ bude prebiehať /bez prítomnosti dieťaťa / na jednotlivých pracoviskách MŠ nasledovne :
dňa 09.04.2019 ( utorok) v čase od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch EP J.Čabelku Holíč
dňa 10.04.2019 (streda) v čase od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch MŠ Lúčky Holíč
Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti.Vzor žiadosti je možné vyzdvihnúť priamo v MŠ, alebo je k dispozícií na stiahnutie na web stránke MŠ – www.msholic.sk.
K zápisu je potrebné priniesť :
• písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast /je súčasťou žiadosti /
• doklad totožnosti zákonného zástupcu
• rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ :
• na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
• prednostne sa prijímajú deti predškolského veku, 5-6 ročné deti, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
• výnimočne možno do MŠ prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy
• v prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, neuprednostňujú sa deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné
• v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, potrebné je predložiť rozhodnutie riaditeľa základnej školy o dodatočnom odklade
• ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – je potrebné predložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím - vyjadrenie príslušného odborného lekára
• osvojené hygienické návyky (bez plienok)
Rozhodnutie o prijatí / neprijatí do MŠ vydá riaditeľka MŠ do 30.06.2019
13