Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Výzva na voľby členov rady školy

Mesto Holíč zastúpené primátorom mesta PhDr. Zdenkom Čambalom v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Materskej škole Lúčky 14, Holíč. Zároveň žiadam riaditeľku materskej školy o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:
- dvaja pedagogickí zamestnanci MŠ
- jeden nepedagogický zamestnanec MŠ
- štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami MŠ
Voľby do Rady školy pri Materskej škole Lúčky 14, Holíč zabezpečí riaditeľka materskej školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov Mesta Holíč rozhoduje zriaďovateľ materskej školy.
13