Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Zápis do materskej školy

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole a zároveň v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Lúčky 14, Holíč oznamuje:

že zápis* detí na školský rok 2017/18 sa bude konať v dňoch 30.05.2017 od 13.00-16.30 hod. v priestoroch MŠ Lúčky Holíč a 31.05.2017 od 13.00-16.30 hod. v priestoroch EP J. Čabelku 4, Holíč. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky www.msholic.sk

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili piaty rok veku
• deti s odloženou školskou dochádzkou
• deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
• deti, ktoré k 31.augustu 2017 dovŕšia vek 3-4 roky
• deti, ktoré majú deň nástupu 04.september 2017

Ostatné kritériá :
• deti vo veku 3 – 5 rokov, ktoré majú zamestnaných oboch rodičov
• deti, ktoré nastúpia do MŠ 04.septembra 2017
• deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Deti , narodené od 01.septembra 2014 – 31.mája 2015 sa môžu zúčastniť zápisu, ale prijaté budú až po prijatí starších detí, ak je ešte voľná kapacita MŠ. Tieto mladšie deti musia byť však odplienkované a ovládať základné psychohygienické návyky.

* do MŠ je okrem stanovených dní možnosť doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa v priebehu celého školského roka

Daša Sládková
riaditeľka MŠ
13