slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času

MESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kolárova 21, 908 51 Holíč

Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona MŠ SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
◘ minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
◘ 1. atestácia

Ďalšie požiadavky:
◘ znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
◘ komunikačné a organizačné schopnosti
◘ základná znalosť problematiky riadenia
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
◘ občianska bezúhonnosť
◘ spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
◘ znalosť cudzieho jazyka vítaná

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:
◘ prihláška na výberové konanie
◘ overené doklady o vzdelaní
◘ doklad o absolvovaní I. atestácie
◘ potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
◘ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
◘ štruktúrovaný životopis
◘ vlastný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času (max. 3-4 strany)
◘ písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 07.06.2017 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč s označením „Výberové konanie na riaditeľa CVČ„ a v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ"
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Holíči dňa 28.04.2017 PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Zápis do materskej školy

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole a zároveň v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Lúčky 14, Holíč oznamuje:

že zápis* detí na školský rok 2017/18 sa bude konať v dňoch 30.05.2017 od 13.00-16.30 hod. v priestoroch MŠ Lúčky Holíč a 31.05.2017 od 13.00-16.30 hod. v priestoroch EP J. Čabelku 4, Holíč. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky www.msholic.sk

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili piaty rok veku
• deti s odloženou školskou dochádzkou
• deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
• deti, ktoré k 31.augustu 2017 dovŕšia vek 3-4 roky
• deti, ktoré majú deň nástupu 04.september 2017

Ostatné kritériá :
• deti vo veku 3 – 5 rokov, ktoré majú zamestnaných oboch rodičov
• deti, ktoré nastúpia do MŠ 04.septembra 2017
• deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Deti , narodené od 01.septembra 2014 – 31.mája 2015 sa môžu zúčastniť zápisu, ale prijaté budú až po prijatí starších detí, ak je ešte voľná kapacita MŠ. Tieto mladšie deti musia byť však odplienkované a ovládať základné psychohygienické návyky.

* do MŠ je okrem stanovených dní možnosť doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa v priebehu celého školského roka

Daša Sládková
riaditeľka MŠ

Zápis do 1. ročníka základných škôl pre rok 2017/2018

skolaV súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách sa
zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 uskutoční
4. apríla a 5. apríla 2017 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl
na Bernolákovej a Školskej ulici.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v období od 1.septembra 2016 do 31.augusta 2017 dosiahne šesť rokov, je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Túto povinnosť majú i rodičia detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň detí, u ktorých je predpoklad, alebo ktorých rodičia si želajú odklad povinnej školskej dochádzky.
K zápisu by si mali rodičia priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím doklad o zdravotnom postihnutí a finančné prostriedky na zápisné vo výške 10 € /poplatok slúži na nákup učebných pomôcok pre budúcich prváčikov/.
Ak ešte nie ste celkom rozhodnutí, na ktorú z holíčskych škôl svoje dieťa prihlásite, bližšie informácie a zameranie školy nájdete na ich webových stránkach: ZŠ Bernolákova www.zs-holic.edupage.org a ZŠ Školská www.zsholic.sk.

Želáme budúcim holíčskym prváčikom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy!

Zápis do 1. ročníka základných škôl pre rok 2016/2017

skolaV súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách sa
zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 uskutoční
5. apríla a 6. apríla 2016 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl
na Bernolákovej a Školskej ulici.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v období od 1.septembra 2015 do 31.augusta 2016 dosiahne šesť rokov, je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Túto povinnosť majú i rodičia detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň detí, u ktorých je predpoklad, alebo ktorých rodičia si želajú odklad povinnej školskej dochádzky.
K zápisu by si mali rodičia priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím doklad o zdravotnom postihnutí a finančné prostriedky na zápisné vo výške 7 € /poplatok slúži na nákup učebných pomôcok pre budúcich prváčikov/.
Ak ešte nie ste celkom rozhodnutí, na ktorú z holíčskych škôl svoje dieťa prihlásite, bližšie informácie a zameranie školy nájdete na ich webových stránkach: ZŠ Bernolákova www.zs-holic.edupage.org a ZŠ Školská www.zsholic.sk.

Želáme budúcim holíčskym prváčikom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy!

Zápis do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2015/2016

pocitadlo skolaV súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách sa
zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 uskutoční
27. januára a 28. januára 2015 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl
na Bernolákovej a Školskej ulici.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v období od 1.septembra 2014 do 31.augusta 2015 dosiahne šesť rokov, je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Túto povinnosť majú i rodičia detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň detí, u ktorých je predpoklad, alebo ktorých rodičia si želajú odklad povinnej školskej dochádzky.
K zápisu by si mali rodičia priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím doklad o zdravotnom postihnutí a finančné prostriedky na zápisné vo výške 7 € /poplatok slúži na nákup učebných pomôcok pre budúcich prváčikov/.
Ak ešte nie ste celkom rozhodnutí, na ktorú z holíčskych škôl svoje dieťa prihlásite, bližšie informácie a zameranie školy nájdete na ich webových stránkach: ZŠ Bernolákova www.zs-holic.edupage.org a ZŠ Školská www.zsholic.sk.

Želáme budúcim holíčskym prváčikom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy!
13