slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Člnkovanie

Prevádzkový poriadok historicko - oddychového  areálu
Zámocké vodné valy v Holíči
Prevádzkovateľom areálu Zámocké vodné valy je Mesto Holíč, Bratislavská 5, Holíč 908 51, IČO 309 541, DIČ 2021086727
Kontakt na prevádzku areálu: 034 32105 82, mobil: 0907 657 884, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Adresa prevádzky : Mesto Holíč, ul. Zámocká, Holíč / areál Holíčskeho zámku /
Zámocké vodné valy sú historicko-rekreačným areálom a strediskom cestovného ruchu. Poskytujú možnosť plavby na zapožičanej loďke – člne po obvode vonkajších obranných valov Holíčskeho zámku. Areál Zámocké vodné valy  je verejným priestranstvom a verejnosti je prístupný za predpokladu dodržiavania predpisov uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.
Areál Zámocké vodné valy je verejnosti prístupný celoročne, začiatok a ukončenie činnosti, otváracie a zatváracie hodiny dočasných prevádzok (stánkový a iný príležitostný predaj) podlieha rozhodnutiu MsÚ v Holíči pre každú sezónu osobitne.
Prevádzková doba v čase letnej turistickej sezóny je v mesiacoch máj, jún a september len počas víkendov od 14:00 – 18:00, v mesiacoch júl, august okrem pondelka  od 14:00 – 18:00.
V období mimo prevádzkovej doby je pohyb verejnosti v areáli Zámocké vodné valy na vlastné nebezpečenstvo.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny prevádzkovej doby.
Počas prevádzkovej doby Zámockých vodných valov platia návštevníci vstupné zakúpením lístka v TIC Holíč na ul. Zámocká 2   a poplatky za poskytnuté služby  prevádzkovateľom zariadenia v zmysle  cenníka.   Denná vstupenka je platný pokladničný blok z registračnej pokladne s platným dátumom zakúpenia. Vstupenky je potrebné uschovať z dôvodu možnej kontroly. Za stratené alebo nepoužité vstupenky sa náhrada neposkytuje.
Cenník vstupov platný od 01.05.2017
Plavba po obvode zámku                     1 €  /čln   
Maximálny počet osôb v člne                4 osoby 
Cenník je platný od 01. 05.2017
Verejné kultúrne a športové podujatie sa v areáli môže uskutočniť len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa  areálu pričom usporiadateľ, resp. organizátor podujatia je povinný dodržiavať platné  ustanovenia a predpisy súvisiace s charakterom verejného podujatia a podmienky stanovené prevádzkovateľom  areálu. Počas prevádzkovej doby areálu Zámocké vodné valy je možné povoliť podujatia  za zvlášť stanovených podmienok tak, aby neprišlo k obmedzeniu a ohrozeniu zdravia člnkujúcich sa a ostaných návštevníkov pohybujúcich sa v areáli.

Do areálu je možný  vjazd a výjazd s nasledovnými motorovými vozidlami:

 • vozidlá požiarne, RZP a sanitky, polície, MsP
 • služobné vozidlá prevádzkovateľa  areálu
 • vozidlá na zvoz odpadu
 • vozidlá organizátorov  spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na základe povolenia vstupu
 • vozidlá pre zásobovanie na základe povolenia vstupu

 

Parkovanie motorových vozidiel návštevníkov je povolené len na vyhradených  plochách. Prevádzkovateľ  areálu je oprávnený vykonávať kontrolu oprávnenosti vstupu osôb na  motorových vozidlách.
Prevádzkovateľ areálu v záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia a zdravého životného prostredia vykonáva a zabezpečuje správu, údržbu a prevádzku celého majetku v areáli - hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, trávnaté plochy a porasty, verejné hygienické zariadenia, osvetlenie, odpadové nádoby, lavičky... zodpovedá za pravidelné čistenie verejného priestranstva od odpadu.

Prevádzkovateľ areálu  zabezpečí vodnú záchrannú službu, ktorá bude mať k dispozícii motorový čln.
Povinnosťou pri člnkovaní je oblečenie záchrannej vesty. Člnkovanie bez záchranných viest poskytnutých prevádzkovateľom je na vlastnú zodpovednosť, kúpanie vo valoch  je zakázané. V priestoroch vyhradených na člnkovanie sa zakazuje používať iné plavidlá než sú k dispozícii prevádzkovateľom. Deti do 15 rokov môžu areál – konkrétne člnkovanie vo valoch užívať iba v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby.
Návštevníci areálu majú tieto práva a  povinnosti :

 • rešpektovať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
 • rešpektovať pokyny prevádzkovateľa  areálu, vodnej záchrannej služby,  príslušníkov mestskej polície,
 • udržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy,
 • nepoškodzovať majetok vo vlastníctve mesta, ako i majetok iných subjektov, chrániť flóru a faunu


Zakazuje sa:

 • akékoľvek znečisťovanie vody v Zámockých vodných valoch a ostatných zložiek životného prostredia
 • robiť údržbu a opravy motorových vozidiel na brehoch valov
 • sadiť alebo rúbať porasty na brehoch bez povolenia alebo súhlasu vlastníka pozemku a orgánu ochrany prírody
 • pásť, kúpať a voľne vypúšťať domáce zvieratá, vrátane psov, na brehy vodných valov ,
 • parkovať motorové vozidlá mimo označeného parkoviska  / na trávnatých  plochách, na vnútro areálových komunikáciách a pod. /.
 • odhadzovať odpadky mimo odpadových nádob  a voziť odpad do areálu
 • jazdiť bicyklami  mimo povolenú cestu
 • poškodzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok v areáli
 • člnkovať sa pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, ako i  deťom bez dozoru dospelých.
 • odkladať predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví ako aj znečisťovať areál, a vodnú plochu rôznym odpadom / skleným, biologickým, chemickým a  pod. /
 • volať o pomoc bez vážnej príčiny a zneužívať záchrannú vodnú službu
 • predávať tovar a ponúkať služby bez príslušného povolenia správcu  areálu

Za porušovanie „ Prevádzkového poriadku „ môže byť porušovateľ vykázaný prevádzkovateľom  areálu z priestorov areálu bez nároku vrátenia vstupného, môže mu byť uložená sankcia zo strany pracovníkov polície, mestskej polície a ostatných kontrolných orgánov v zmysle platných predpisov.
Tento „ Prevádzkový poriadok“ nadobúda platnosť dňom 01.05.2017.

13