slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Bylinková záhrada

Bylinková záhrada.FotografovaniePrevádzkovateľom historicko –oddychového miesta – Bylinková záhrada je mesto Holíč, Bratislavská 5, Holíč 908 51, IČO 309 541, DIČ 2021086727
Kontakt na prevádzku areálu:
  034 32105 82 , mobil : 0907 657 884,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Adresa prevádzky : Mesto Holíč, ul. Zámocká, Holíč / areál Holíčskeho zámku /
Bylinková záharada a priľahlý sad  sú historicko-rekreačným miestom  a strediskom cestovného ruchu. Poskytujú možnosť prehliadky Bylinkovej záhrady nachádzajúcej sa v juhovýchodnej časti areálu Holíčskeho zámku.  Areál Bylinkovej záhrady   je verejným priestranstvom a verejnosti je prístupný za predpokladu dodržiavania predpisov uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.
Areál Bylinkovej záhrady  je verejnosti prístupný počas letnej turistickej sezóny, začiatok a ukončenie činnosti, otváracie a zatváracie hodiny dočasných prevádzok (stánkový a iný príležitostný predaj) podlieha rozhodnutiu MsÚ v Holíči pre každú sezónu osobitne.
Prevádzková doba v čase letnej turistickej sezóny je v mesiacoch máj - september v čase otváracích hodín TIC, ul. Zámocká 2, Holíč.
Verejné kultúrne a športové podujatie sa v areáli BZ  môže uskutočniť len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa  areálu pričom usporiadateľ, resp. organizátor podujatia je povinný dodržiavať platné  ustanovenia a predpisy súvisiace s charakterom verejného podujatia a podmienky stanovené prevádzkovateľom  areálu. Počas prevádzkovej doby Bylinkovej záhrady  je možné povoliť podujatia  za zvlášť stanovených podmienok tak, aby neprišlo k obmedzeniu a ohrozeniu zdravia návštevníkov  pohybujúcich sa v areáli.
Do areálu je možný  vjazd a výjazd s nasledovnými motorovými vozidlami:

 • vozidlá požiarne, RZP a sanitky, polície, MsP
 • služobné vozidlá prevádzkovateľa  areálu
 • vozidlá na zvoz odpadu
 • vozidlá organizátorov spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na základe povolenia   vstupu
 • vozidlá zásobovania na základe povolenia vstupu

Parkovanie motorových vozidiel návštevníkov je povolené len na určených plochách. Prevádzkovateľ  areálu je oprávnený vykonávať kontrolu oprávnenosti vstupu osôb v motorových vozidlách.
Prevádzkovateľ areálu v záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia a zdravého životného prostredia vykonáva a zabezpečuje správu, údržbu a prevádzku celého majetku v areáli - hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, trávnaté plochy a porasty, verejné hygienické zariadenia, osvetlenie, odpadové nádoby, lavičky... zodpovedá za pravidelné čistenie verejného priestranstva od odpadu
Návštevníci areálu majú tieto práva a  povinnosti :

 • rešpektovať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
 • rešpektovať pokyny pracovníkov areálu, sprievodcov, pracovníkov  záchrannej služby, príslušníkov mestskej polície
 • udržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy
 • nepoškodzovať majetok vo vlastníctve mesta, ako i majetok iných subjektov
 •  chrániť flóru a faunu v Bylinkovej záhrade

Zakazuje sa:

 • akékoľvek poškodzovanie a samovoľné trhanie byliniek ,
 • olamovanie , trhanie a akékoľvek iné poškodzovanie stromov, kríkov,
 • sadiť alebo rúbať porasty,
 • pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá, vrátane psov,
 • parkovať motorové vozidlá mimo označeného parkoviska,  
 • odhadzovať odpadky mimo odpadových nádob  a voziť odpad do areálu,
 • jazdiť bicyklami,
 • samovoľne manipulovať so zavlažovacím systémom
 • odkladať predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví ako aj znečisťovať areál / skleným, biologickým, chemickým a  pod. /
 • predávať tovar a ponúkať služby bez príslušného povolenia správcu  areálu.

Za porušovanie „ Prevádzkového poriadku „ môže byť porušovateľ vykázaný zamestnancom areálu z priestorov areálu , môže mu byť uložená sankcia zo strany pracovníkov polície, mestskej polície a ostatných kontrolných orgánov v zmysle platných predpisov.
Tento „ Prevádzkový poriadok“ nadobúda platnosť dňom 01.05.2017


Bylinková záhrada

13